Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-173 2012-11-19
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

 

2012 m. lapkričio     d. Nr. T-

Ignalina

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d.  įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-567 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2012 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms  patvirtinimo“ pakeitimo“, Ignalinos rajono  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                    Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2012 metų biudžetą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“:

                    1. Padidinti Ignalinos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto  pajamas 222,0 tūkst. Lt pagal pajamų rūšis:

                    1.1. Kitos neišvardintos pajamos (atstatytos lėšos įvykdžius investicinius  projektus) – 108,0 tūkst. Lt;

                    1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už atsitiktines paslaugas – 18,0 tūkst. Lt;

                    1.3.  Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo  turto realizavimo pajamos (parduotas turtas aukciono metu) – 96,0 tūkst. Lt.

                    2. Sumažinti Ignalinos rajono savivaldybei 2012 metų biudžeto pajamas 166,7 tūkst. Lt (specialią tikslinę dotaciją valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti).

                    3. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto asignavimus:

                    3.1.  Sumažinti biudžeto asignavimus:

                    3.1.1. Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjui specialią tikslinę dotaciją valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti socialinei paramai mokiniams – 166,7 tūkst. Lt;

                    3.1.2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui specialią tikslinę dotaciją jaunimo teisių apsaugai finansuoti – 3,1 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 2,5 tūkst. Lt;

                    3.1.3. Viešajai bibliotekai Kultūros įstaigų ir bendruomenių finansavimo programai skirtus asignavimus – 6,5 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 5,0 tūkst. Lt.

                    3.2. Padidinti biudžeto asignavimus:

                    3.2.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui specialią tikslinę dotaciją vaiko teisų apsaugos funkcijai vykdyti – 3,1 tūkst. Lt;

                    3.2.2. Ignalinos krašto  muziejaus direktoriui kultūros įstaigų ir bendruomenių finansavimo programai (įstaigos išlaikymui) – 6,5 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 5,0 tūkst. Lt.

                    4. Skirti iš gautų papildomų 204,0 tūkst. Lt pajamų:

                    4.1. Švietimo paslaugų teikimo rajono gyventojams plėtros  programai įgyvendinti  (kreditoriams įsiskolinimams dengti) –160,0 tūkst. Lt, iš jų:

                    - Ignalinos gimnazijos direktoriui                                                    - 45,0 tūkst. Lt;

                    - Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“  vidurinės mokyklos direktoriui    - 33,0 tūkst. Lt;

                    - Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos direktoriui                                  - 29,0 tūkst. Lt;

                    - Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos direktoriui       - 30,0 tūkst. Lt;

                    - Ignalinos  r. Vidiškių gimnazijos direktoriui                                 - 23,0 tūkst. Lt.

                    4.2. Didžiasalio seniūnui Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai komunalinėms paslaugoms – 28,0 tūkst. Lt,  turto įsigijimui (sniego valytuvui) – 5,0 tūkst. Lt. Iš viso 33,0 tūkst. Lt.

                    4.3. Ignalinos krašto muziejaus direktoriui kultūros įstaigų ir bendruomenių finansavimo programai (įstaigos išlaikymui) – 7,0 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 1,5 tūkst. Lt.

                    4.4. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui – 4 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 2,7 tūkst. Lt.

                    5. Patikslinti biudžeto asignavimus seniūnijoms, sumažinant asignavimus Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai Mielagėnų seniūnui – 10,0 tūkst. Lt, Kazitiškio seniūnui – 16,0 tūkst. Lt, Tverečiaus seniūnui – 7,0 tūkst. Lt ir padidinant asignavimus šiai programai Dūkšto seniūnui –  16,0 tūkst. Lt, Linkmenų seniūnui – 17,0 tūkst. Lt.    

                    6. Patikslinti biudžeto asignavimus rajono savivaldybės administracijai, sumažinant asignavimus Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai turto įsigijimui – 40,0 tūkst. Lt ir atitinkamai padidinant biudžeto asignavimus šiai programai  prekių ir paslaugų  naudojimui – 40,0 tūkst. Lt.

                    7. Padidinti Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinei mokyklai pajamas už teikiamas paslaugas 18 tūkst. Lt ir šia suma padidinti asignavimus prekių ir paslaugų naudojimui.

                    8. Sumažinti Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui savarankiškosioms funkcijoms vykdyti 30,0 tūkst. Lt ir atitinkama suma padidinti asignavimus prekių ir paslaugų naudojimui (kreditoriniam įsiskolinimui dengti).

                    9. Sumažinti Ignalinos rajono savivaldybės audito ir kontrolės tarnybos kontrolieriui asignavimus turto įsigijimui 1,0 tūkst. Lt ir atitinkama suma padidinti asignavimus prekių ir paslaugų naudojimui.

                    10. Pakeisti, atsižvelgiant į šiame  sprendime nurodytus biudžeto pakeitimus, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2012 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ (2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-88  redakcija ir 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-134 redakcija):

                    10.1. Išdėstyti nauja redakcija:

                    10.1.1. Sprendimo l priedo 1.4.1, 1.4.4, 3.1, 6, 6.3, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 7, 7.1 punktus (1 priedas).

                    10.1.2. Sprendimo 2 priedo 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3, 7, 7.8, 8, 10, 13, 14,16,17, 18, 20 punktus (2 priedas).

                    10.1.3. Sprendimo 3 priedo 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 3.3, 5.1, 5.4,.5.5, 5.7, 5.8, 5.9,  5.12, 8.1, 10.2, 10.16, 12.1  punktus (3 priedas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                             Bronis Ropė

 

 

 

 

 

 

Rengėja Ona Besusparienė

 

                                                                                                    Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                    2012 m.  lapkričio        d.

                                                                                                    sprendimo Nr. T-                                                                                                                                    1 priedas

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

tūkst. Lt

 

 

 

Pajamų rūšys

Pajamos

1.4.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

152,0

1.4.4.

Kitos neišvardintos pajamos

319,0

 

Iš viso  planuojamų pajamų

16986,0

3.1.

Biudžetinių įstaigų pajamos už atsitiktines paslaugas

441,1

6.

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

11697,3

6.3.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

9559,2

6.3.2.

Socialinei paramai mokiniams

917,8

6.3.4.

Vaiko teisių apsaugai

135,8

6.3.5.

Jaunimo teisių apsaugai

29,6

7.

Švietimo ir mokslo ministerija

9848,7

7.1.

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

9848,7

 

Iš viso pajamų

48236,0

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                2012 m. lapkričio    d. sprendimo Nr. T-

         2 priedas                                                                            

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ  BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAMS

                                                                                                                                      tūkst. Lt

Eil.

Nr.

Asignavimų

valdytojai ir funkcijos, kurioms vykdyti skiriami asignavimai

Iš viso biudžeto asignavimų

Specialioji tikslinė dotacija

Biudžeto asignavimai savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms

Iš viso

Darbo užmo-

kestis

Turto

įsigi-

jimas

Iš viso

Darbo

užmo-

kestis

Turto įsigi-jimas

Iš viso

Darbo užmo-

kestis

Turto

įsigi-

jimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ignalinos gimnazijos direktorius

2382,9

1557,4

 

1828,9

1349,4

 

554,0

208,0

 

1.2.

Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos direktorius

1343,8

906,4

 

936,8

696,4

 

407,0

210,0

 

1.3.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos direktorius

2113,1

1336,5

 

1395,1

1038,5

 

718,0

298,0

 

1.4.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos direktorius

1494,0

975,3

 

1050,0

780,3

 

444,0

195,0

 

1.5.

Ignalinos r. Daugėliškio vidurinės mokyklos direktorius

1375,1

870,7

 

912,1

678,7

 

463,0

192,0

 

1.6.

Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos direktorius

3779,6

2440,0

 

2523,6

1853,1

 

1256,0

587,0

 

1.7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos direktorius

2637,5

1660,5

 

877,5

640,5

 

1760,0

1020,0

 

1.8.

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas

8966,1

 

 

8428,1

 

 

538,0

 

 

1.9.

Ignalinos krašto  muziejaus direktorius

13,5

6,5

 

 

 

 

13,5

6,5

 

1.10.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

1044,5

689,0

 

 

 

 

1044,5

689,0

 

1.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius

9195,5

5052,8

210,0

2086,5

1152,8

 

7059,0

3900,0

210,0

1.12.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius

133,0

78,0

19,0

 

 

 

133,0

78,0

19,0

1.13.

Mielagėnų  seniūnas

70,0

 

 

 

 

 

70,0

 

 

1.14.

Dūkšto seniūnas

122,0

 

 

 

 

 

122,0

 

 

1.15.

Didžiasalio seniūnas

183,0

 

5,0

 

 

 

183,0

 

5,0

1.16.

Tverečiaus seniūnas

53,0

 

 

 

 

 

53,0

 

 

1.17.

Kazitiškio seniūnas

54,0

 

 

 

 

 

54,0

 

 

1.18.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

103,0

67,7

 

 

 

 

103,0

67,7

 

ASIGNAVIMAI  IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ

2.

Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos direktorius

38,7

 

 

 

 

 

38,7

 

 

________________

                                                                                          

                                                                                          Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                            2012 m. lapkričio    d.

                                                                                            sprendimo Nr. T-                                                                                                                                                        3 priedas

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

  tūkst. Lt

Pro-

gra-

mos Nr.

Programos

pavadinimas

Asignavimų

valdytojai

Iš viso

asignavi-

Iš jų

Išlaidoms

Turtui

įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-

kesčiui

1.

Švietimo paslaugų teikimo rajono gyventojams plėtros programa

1.1. Ignalinos gimnazijos direktorius

2382,9

2382,9

1557,4

 

 

1.2. Ignalinos r. Dūkšto vidurinės  mokyklos direktorius

1343,8

1343,8

906,4

 

1.3. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos direktorius

2113,1

2113,1

1336,5

 

1.4. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos direktorius

1494,0

1494,0

975,3

 

1.5. Ignalinos r. Daugėliškio vidurinės mokyklos direktorius

1375,1

1375,1

870,7

 

1.6. Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos direktorius

3779,6

3779,6

2440

 

1.7. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos   direktorius

2637,5

2637,5

1660,5

 

 

2.

 

 

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

2.2. Socialinės paramos ir kaimo  reikalų skyriaus vedėjas

8966,1

8966,1

 

 

 

3.

 

Sveikatos, sporto ir turizmo plėtros programa

3.3. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

103,0

103,0

67,7

 

 

5.

 

 

 

Infrastruktūros  objektų plėtros ir priežiūros programa

 

5.1. Ignalinos  rajono savivaldybės administracijos direktorius

1944,0

1734,0

 

210,0

 

5.4. Didžiasalio seniūnas

168,0

149,0

 

19,0

5.5. Dūkšto seniūnas

79,0

79,0

 

 

5.7. Kazitiškio seniūnas

43,0

43,0

 

 

5.8. Linkmenų seniūnas

97,0

97,0

 

 

 

 

5.9. Mielagėnų seniūnas

43,0

43,0

 

 

 

 

5.12.Tverečiaus seniūnas

35,0

35,0

 

 

8.

Ignalinos rajono savivaldybės valdymo tobulinimo programa

8.1.  Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius

133,0

114,0

78,0

19

10.

 

Kultūros įstaigų ir bendruomenių finansavimo programa

10.2. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

10.16. Ignalinos krašto muziejaus direktorius

 

 

 

1044,5

 

13,5

 

 

1044,5

 

13,5

 

 

689,0

 

6,5

 

12.

Lėšų už paslaugas surinkimo ir naudojimo programa

12.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius

1070,1

1055,1

106,0

15,0

 

                                                                           _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

DĖL  IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATIKLSINIMO

 

 

2.      

Sprendimo projekto rengėjas

Ona Besusparienė

3.      

Sprendimo projekto pranešėjas

Ona Besusparienė

4.      

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Gauta 204,0 tūkst. Lt  papildomų įplaukų iš turto realizavimo ir grąžintos savivaldybei lėšos įvykužius investicinius projektus. Šios lėšos skiriamos įstaigų kreditoriniams įsiskolinimams dengti.

Trūkstant lėšų, sumažinti asignavimai Kazitiškio, Mielagėnų, Tverečiaus seniūnijoms, jie perduoti Dūkšto ir Linkmenų  seniūnijoms.

Kiti patikslinimai sprendimo projekte numatyti įvertinus asignavimų valdytojų prašymus.

5.      

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos

Speciali tikslinė dotacija

6.      

Vykdytojai, įvykdymo terminai

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

Biudžetinės įstaigos

 

7.      

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Finansų skyriui

8.      

Aiškinamojo rašto priedai

 

 

                                                                                _______________________

                   (Sprendimo projekto rengėjo parašas)

Į pradžią