Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-10 2013-02-14
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PERSKAIČIUOTŲ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAMS

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PERSKAIČIUOTŲ  šilumos kainOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAMS 

 

2013 m. vasario 14 d. Nr. T-10

Ignalina

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003,  Nr. 51-2254;  2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 6 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos (Žin., 2009, Nr. 92-3959) 49.5 punktu  ir atsižvelgdama į UAB Ignalinos šilumos tinklų  2013 m.  sausio 13 d. raštą Nr. SD-18 „Dėl šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“,  Ignalinos rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB Ignalinos šilumos tinklams  perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias (be PVM) antriesiems bazinės kainos  galiojimo  metams pagal 1 priedą.

            2. Pripažinti netekusiu galios  nuo 2013 m.  kovo 1 d.  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą  Nr. T-232 „Dėl šilumos  kainos dedamųjų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos šilumos tinklams“.

            3. Šis  sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Bronis Ropė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-10                    

priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS IGNALINOS  ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS ANTRIESIEMS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS

1. Šilumos gamybos kaina:

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė, išreiškiama formule 7,46 +Tg nš kd;

1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios:

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 7,46 +T pt kd, dedamosios:

1.2.1.1. pastovioji dedamoji –7,46 ct už kWh;

1.2.1.2. kintamoji dedamoji – Tpt kd;

1.2.2. dvinarės kainos dalys:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) –54,08 Lt už kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd.

 

2.  Šilumos perdavimo kaina (iki pastato šilumos įvado):

2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,35+Tpr kd , dedamosios:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 2,35 ct už kWh;

2.1.2. kintamoji dedamoji – Tpr kd;

2.2. dvinarės kainos dalys:

        2.2.1. pastovioji  dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 17,11 Lt už kW per mėnesį;

        2.2.2. kintamoji  dalis (už suvartotos šilumos kiekį)  – Tpr kd .

 

3.  Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

3.1.  vienanarės, išreiškiamos formule 9,81 + Tpt kd  + Tpr kd, dedamosios:

3.1.1. pastovioji dedamoji – 9,81 ct už kWh;

3.1.2. kintamoji dedamoji, išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd;

3.2.  dvinarės kainos dalys:

3.2.1. pastovioji  dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) –71,19 Lt už kW per mėnesį;

3.2.2. kintamoji dalis  (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd..

 

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai 2,47 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 31,57 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,32 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį.

5. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt  formulės:

         

Eil.

Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tg nš kd = Tpt kd = 0,30 + ((268 x Tmed) +(2830,0 x Tsk)) / (32.2 x 10000)

 

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Tpr kd = 0,29 + 4.2 x Tpt / 28,0

 

3.

Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tpt = 7,46+ Tpt kd

 

Tmed –malkinės medienos kaina (Lt už tne);

Tsk– skiedrų kaina (Lt už tne);

 6. Valstybinės kainų ir energetikos  kontrolės komisijos nustatytas nepadengtas 9,6 tūkst. Lt kuro sąnaudas, susidariusias  ankstesnių šilumos kainų dedamųjų  galiojimo laikotarpiu (nuo 2011 m.  lapkričio  1 d. iki  2012 m. rugsėjo 30 d.), dėl faktinių ir  į šilumos kainą įskaičiuotų kuro  kainų skirtumo paskirstyti  baziniam realizuotos šilumos kiekiui po 0,03 ct už kWh 12 mėnesių laikotarpiui.

___________

 

 

 

Į pradžią