Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-22 2013-02-14
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                  

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 14 d. Nr. T-22

Ignalina

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) 10 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2013-01-21 raštą Nr. S4 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų keitimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujos redakcijos nuostatus (pridedama).

            2. Nustatyti Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičių – 20 (Dūkšto, Didžiasalio, Dietkauščiznos, Dysnos, Ceikinių, Gilūtų, Grybėnų, Kazitiškio, Kazokinės, Linkmenų, Mažėnų, Meikštų, Mielagėnų, Naujojo Daugėliškio, Palūšės, Rimšės, Strigailiškio, Šiūlėnų, Tverečiaus, Vidiškių).

3.   Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorių pasirašyti nuostatus

ir nustatyta tvarka teikti juos registruoti Juridinių asmenų registre.

4.   Pripažinti netekusiais galios nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatus, patvirtintus Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. T-525.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Bronis Ropė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės

tarybos 2013 m. vasario 14 d.

sprendimu Nr. T-22

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI

 

I.                BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja  Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijas, valdymą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimą ir likvidavimą bei nuostatų (toliau – Nuostatų) keitimo tvarką.

2. Biblioteka – pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra Ignalinos rajono savivaldybė (toliau – Savininkas). Savininko teises ir pareigas įgyvendina Ignalinos rajono savivaldybės taryba (toliau –  Savivaldybės taryba).

3. Biblioteka yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir savivaldybės herbu,  nuostatus, sąskaitas bankuose.

4. Bibliotekos buveinės adresas:  Atgimimo g. 20/1, LT - 30113 Ignalina.

5. Biblioteka turi skyrius ir filialus, kurie nėra juridiniai asmenys.

              6. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos  Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos  bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Lietuvos  Respublikos kultūros ministro įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais, atsižvelgia į Tarptautinės bibliotekų asociacijų federacijos (IFLA) rekomendacijas.

7. Naudojimasis Biblioteka nemokamas, jos paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos  visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Biblioteka gali teikti papildomas mokamas paslaugas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą. Mokamų paslaugų kainas tvirtina Savivaldybės taryba.

8. Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Bibliotekos veikla nepolitizuota ir neideologizuota.

10. Bibliotekos veikla neterminuota.

 

II.  VEIKLOS  POBŪDIS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS

 

11. Bibliotekos veiklos pobūdis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis paslaugomis užtikrinimas, teikiant visuomenės švietimui bei asmenybės ugdymui reikalingą informaciją ir paslaugas.

12. Bibliotekos veikla pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

12.1. pagrindinė veiklos rūšis – bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

12.2. įrišimas ir susijusios paslaugos, kodas 18.14;

12.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

12.4. kvalifikacijos tobulinimas, kodas 80.42.30;

12.5. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

12.6. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

12.7. interneto vartų paslaugų veikla, kodas 63.12;

12.8. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.1;

12.9. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

12.10. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74.90;

12.11. kitas mokymas, kodas 85.5;

12.13. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

12.14. profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12.

13. Bibliotekos veiklos tikslai  – organizuoti rajono savivaldybės gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, modernizuoti Bibliotekos ir jos filialų veiklą.

14. Bibliotekos uždaviniai:

14.1. Formuoti universalų dokumentų fondą, atitinkantį Ignalinos rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes.

14.2. Kaupti kraštotyros dokumentų fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su regionu; rengti kraštotyros darbus.

14.3. Vadovaujantis Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, tvarkyti fondų apskaitą ir saugoti spaudinius bei kitus dokumentus.

14.4. Skleisti informaciją kultūros, mokslo ir švietimo srityse, skatinti gyventojų skaitymą.

14.5. Teikti metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms.

14.6. Diegti naujas technologijas, dalyvauti diegiant Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS),  įgyvendinti Bibliotekos procesų atnaujinimo projektus.

14.7. Skatinti darbuotojų profesionalumo ugdymą, sistemingą jų kvalifikacijos tobulinimą.

14.8. Sudaryti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas.

14.9. Gerinti ir plėsti Bibliotekos teikiamas paslaugas gyventojams, atsižvelgiant į jų poreikius ir lūkesčius.

14.10. Dalyvauti įvairiose programose, projektuose, organizuoti su bibliotekos veikla susijusius kultūrinius, švietėjiškus renginius.

15. Biblioteka vykdo šias pagrindines funkcijas:

15.1. Komplektuoja universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį fondą, neatsižvelgdama į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją.

15.2. Dokumentus tvarko vadovaudamasi bendromis katalogavimo taisyklėmis, dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) programoje.

15.3. Dokumentus sistemina vadovaudamasi universaliomis dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelėmis.

15.4. Tvarko dokumentų apskaitą vadovaudamasi  Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais ir kitais  Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.5. Spaudinius ir kitus dokumentus saugo vadovaudamasi Bibliotekų fondo apsaugos nuostatais.

15.6. Vartotojus aptarnauja vadovaudamasi Naudojimosi biblioteka taisyklėmis.

15.7. Panaudoja Lietuvos bibliotekų fondo galimybes, kad būtų patenkinti vartotojų poreikiai, tarpininkauja gaunant dokumentus per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

15.8. Nuolat ir sistemingai tiria gyventojų naudojimosi biblioteka ir jos teikiamomis paslaugomis poreikius, tobulina Bibliotekos darbą.

15.9. Sistemingai teikia informaciją vartotojų pageidaujama tema, organizuoja gyventojų informacinį aptarnavimą, sudarydama galimybes:

15.9.1. naudotis informacinių leidinių fondu, katalogais ir kartotekomis, duomenų bazėmis;

15.9.2. gauti atsakymus į užklausas naudojantis visais Bibliotekos, o prireikus ir kitų bibliotekų informaciniais resursais.

15.10. Organizuoja bibliotekininkams metodines-mokomąsias išvykas  rajone ir už jo ribų ugdant darbuotojų profesionalumą.

15.11. Dalyvauja tarptautinėje ir šalies bibliotekininkų bei bibliotekinių organizacijų veikloje, pasirašo veiklos ir partnerystės sutartis su  rajono, Lietuvos, užsienio  partneriais, vykdo sutartinius įsipareigojimus.

15.12. Organizuoja švietėjiškas programas, prisideda prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo, teikia pagalbą mokymo procesui, ugdo  gyventojų informacinius gebėjimus, vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas.

15.13. Vykdo kultūrinę ir laisvalaikio funkcijas: renginiais ir programomis atskleidžia Bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą, kuria patogias skaitymo sąlygas, skatina skaitymą, ugdo skaitmeninį raštingumą.

15.14. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis.

 

III.           SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

16. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos) kompetencija:

16.1. Tvirtina ir keičia Bibliotekos nuostatus.

16.2. Priima sprendimus dėl Bibliotekos filialų steigimo ar jų veiklos nutraukimo, nustato filialų skaičių ir išsidėstymą, atsižvelgdama į vietos sąlygas.

16.3. Nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

16.4. Skiria Savivaldybės biudžetinius asignavimus.

16.5. Nustato mokamų paslaugų įkainius.

16.6. Priima sprendimus dėl Bibliotekos buveinės pakeitimo, renovavimo, modernizavimo ar Bibliotekos reorganizavimo ir likvidavimo.

16.7. Teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Bibliotekos vadovą, nustato atlyginimą, skiria drausmines nuobaudas ir skatina.

16.8. Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus Bibliotekos klausimus.

 

IV.           VALDYMAS

 

17. Bibliotekai vadovauja direktorius, kurį į darbą priimama viešo konkurso būdu ir įstatymų nustatyta tvarka atleidžia Ignalinos rajono savivaldybės taryba arba Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius (jei taryba jam priskyrė personalo valdymo funkcijas).

18. Bibliotekos direktorius vykdo šias funkcijas:

18.1. Planuoja ir organizuoja Bibliotekos veiklą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir atsako už ją.

18.2. Skiria ir atleidžia Bibliotekos darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, atlieka jų atžvilgiu visas darbdavio funkcijas;

18.3. Tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, Bibliotekos filialų ir skyrių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, nurašymo, patikrinimo aktus, planus, ataskaitas, darbo grafikus, naudojimosi Biblioteka taisykles.

18.4. Tvirtina Bibliotekos struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršijantį nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), neviršijančius Savivaldybės tarybos nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo, bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18.5. Įstatymų nustatyta tvarka skatina darbuotojus ar skiria jiems drausmines nuobaudas.

18.6.    Nustato Bibliotekos bei jos filialų darbo laiką.

18.7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais ir rajono savivaldybės teisės aktais, pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.

18.8. Pagal kompetenciją atstovauja Bibliotekai  visose įstaigose ir organizacijose, sudaro ir  pasirašo įstaigos vardu sutartis ir kitus sandorius, suteikia įgaliojimus.

18.9. Užtikrina, kad Bibliotekos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų.

18.10. Vadovauja kuriant ir diegiant Bibliotekos naujovių projektus, integruojantis į Lietuvos bei užsienio bibliotekų veiklą ir informacines struktūras.

18.11. Tvirtina Bibliotekos pajamų ir išlaidų sąmatas.

18.12. Užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

18.13. Sudaro komisijas Bibliotekos veiklos funkcijoms vykdyti.

18.14. Garantuoja,  kad  pagal  Lietuvos  Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.

18.15. Bibliotekos vadovas gali turėti ir kitų jam nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

 19. Bibliotekos direktorius už savo funkcijų vykdymą yra atsakingas ir atskaitingas Ignalinos rajono savivaldybės tarybai.

20. Direktorių atostogų, ligos atveju ar išvykus pavaduoja Bibliotekos direktoriaus pavaduotojas, o nesant pavaduotojo – kitas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos arba Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (jei taryba jam priskyrė personalo valdymo funkcijas) paskirtas asmuo.

 

V. TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Biblioteka turi teisę:

21.1. turėti einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose;

21.2. reikalauti iš Savivaldybės tarybos sudaryti reikiamas darbo sąlygas Bibliotekos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti;

21.3. atsižvelgdama į susiklosčiusias bibliotekinio aptarnavimo tradicijas, gyventojų poreikius,  tankumą  ir kitus požymius, steigti stacionarius ir mobilius bibliotekinio aptarnavimo punktus;

21.4. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais, dalyvauti šalies bei tarptautinių organizacijų veikloje;

21.5. teikti mokamas paslaugas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą paslaugų sąrašą (paslaugų kainas tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba);

21.6. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, reikalauti iš vartotojo, kad būtų atlyginama Bibliotekai padaryta žala;

21.7. pirkti, prenumeruoti ir įsigyti mainais lietuvių ir užsienio kalbomis spaudinius, rankraščius iš Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų;

21.8. neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms dubletinius, nepaklausius spaudinius ir kitus dokumentus;

21.9. įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto;

21.10. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, Ignalinos rajono savivaldybės tarybai leidus, sudaryti sutartis  dėl Bibliotekos turto naudojimo;

21.11. dalyvauti projektinėje veikloje papildomam finansavimui gauti, organizuoti viešuosius kultūrinius renginius;

21.12. atsiskaityti už pateiktas prekes, atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

21.13. jungtis į bibliotekų asociacijas su kitomis bibliotekomis, nario ar stebėtojo teisėmis dalyvauti šalies ir tarptautinių bibliotekų organizacijų veikloje;

21.14. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

21.15. rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik Bibliotekos reikmėms, nepažeisdama teisės aktų;

21.16. leisti ir platinti mokamus ir nemokamus dokumentus, susijusius su Bibliotekos veikla, kraštotyrinius leidinius apie Ignalinos kraštą, jos įžymius žmones ir jų kūrybą;

22. Biblioteka  privalo:

22.1. naudoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Bibliotekos nuostatuose numatytiems tikslams  įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

22.2. lėšas, gautas už Bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal Savivaldybės tarybos ir Bibliotekos patvirtintą  išlaidų sąmatą;

22.3. įgyvendinti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

22.4. užtikrinti lankytojų saugumą ir Bibliotekos darbuotojams saugias darbo sąlygas;

22.5. tvarkyti savo ūkinės finansinės veiklos apskaitą ir teikti Ignalinos rajono savivaldybės tarybai bei kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms reikiamą informaciją;

22.6. ugdyti Bibliotekos darbuotojų profesionalumą, siekdama,  kad Bibliotekos darbuotojų kompetencija atitiktų vartotojų poreikius.

22.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti savivaldybės  Bibliotekai patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti.

22.8. įstatymų nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus.

23. Biblioteka gali turėti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

 

VI. TURTAS IR LĖŠOS

 

24. Bibliotekos turtą, valdomą patikėjimo ir (ar) panaudos teise, sudaro nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas, piniginės lėšos ir kitas su įstaigos veikla susijęs turtas. Biblioteka šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Biblioteka iš savivaldybės biudžeto skirtus asignavimus naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, vadovaudamasi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais savivaldybės biudžeto vykdymo ir atskaitomybės bei savivaldybės biudžeto programų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašais ir kitais teisės aktais.

26. Bibliotekos lėšų šaltiniai:

26.1. Savivaldybės ir valstybės biudžeto asignavimai;

26.2. Valstybės piniginių fondų lėšos;

26.3. Lėšos už teikiamas mokamas paslaugas pagal savivaldybės tarybos nustatytas kainas;

26.4. Tikslinės lėšos;

26.5. Fizinių ir juridinių asmenų parama;

26.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.

 

VII. DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS

 

27. Bibliotekos darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

28. Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka sudaromos neterminuotos, terminuotos darbo ar autorinės ir kitos sutartys atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti.

 

IX. FINANSINĖS VEIKLOS  KONTROLĖ

 

29. Bibliotekos finansinės veiklos kontrolę vykdo Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos valstybinės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Bibliotekos buhalterinė apskaita organizuojama bei finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo,  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Bibliotekos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

X. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

 

32. Biblioteka pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Biblioteka gali būti perkelta iš užimamų patalpų tik į geresnes už buvusias patalpas, tinkamas Bibliotekos funkcijoms vykdyti.

34. Biblioteka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.

35. Biblioteka turi interneto svetainę, kurioje skelbiama informacija apie Bibliotekos veiklą.

36. Bibliotekos vieši pranešimai skelbiami Ignalinos rajono laikraščiuose „Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“ bei įstaigos interneto svetainėje www.ignalinosvb.lt .

37. Bibliotekos nuostatai keičiami ir papildomi pasikeitus teisės aktų reikalavimams, reorganizuojant ar pertvarkant įstaigą, keičiant įstaigos funkcijas, siekiant nuostatus patobulinti. Nuostatai gali būti keičiami bibliotekos direktoriaus, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos, bibliotekos veiklą prižiūrinčių institucijų iniciatyva. Pakeistus nuostatus, suderintus su Ignalinos rajono savivaldybės administracija, tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Loreta Aleknienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią