Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-69 2014-05-29
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL IGNALINOS RAJONO TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. T-86 "DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. T-86 „DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T-69

Ignalina

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir siekdama detalizuoti žemės nuomos mokesčio administravimą, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pakeisti Ignalinos rajono tarybos 2003 m. rugsėjo 18 d. sprendimą Nr. T-86 „Dėl Žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos patvirtinimo“ ir šiuo sprendimu patvirtintą Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarką išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                             Bronis Ropė                                     

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono tarybos

2003 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-86 (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-69

redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ar suteiktą naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, mokesčio apskaičiavimo, perskaičiavimo, mokėjimo, permokų grąžinimo, nepriemokų išieškojimo, beviltiškų nepriemokų nurašymo ir kadastro duomenų, kurių reikia žemės nuomos mokesčiui administruoti, kaupimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarką.

   2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais:

   2.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

   2.2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;

   2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;

   2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;

                  2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 „Dėl Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklių patvirtinimo“.

                  3. Žemės nuomos mokesčio mokėtojas (toliau – mokesčio mokėtojas) yra fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs valstybinę žemę arba naudojantis ją be nuomos sutarties, kuriam žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriam administruojančių institucijų sprendimais žeme leista naudotis žemės reformos metu, taip pat įsigijus nuosavybės arba nuomos teise pastatus, statinius ar patalpas, esančius valstybinėje žemėje, kurios nuosavybės ar nuomos klausimas dar neišspręstas ir kuri nėra perduota naudotis panaudos teise.

   4. Nuomos mokestį už valstybinę žemę administruoja Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija).

   5. Savivaldybės administracijos skyrių teisės ir pareigos žemės nuomos mokesčio administravimo srityje nustatomos šių skyrių nuostatuose arba atskiru administracijos direktoriaus įsakymu.

 

II. KADASTRO DUOMENŲ, REIKALINGŲ NUOMOS MOKESČIUI UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ APSKAIČIUOTI, TEIKIMAS, TIKSLINIMAS IR KAUPIMAS

    6. Kadastro duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypų nuomos sutartis gaunami iš valstybės įmonės Registrų centro. Teikiamų duomenų turinys, forma, teikimo terminai ir kitos sąlygos nustatytos valstybės įmonės Registrų centro ir savivaldybės administracijos duomenų teikimo sutartyje.

     7. Duomenys apie nuomininkų ir naudotojų žemės sklypus, neįregistruotus Nekilnojamojo turto registre, gaunami iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino  skyriaus pagal duomenų teikimo sutartyje numatytą tvarką ir terminus.

   8. Žemės nuomos mokestis administruojamas ir mokesčio mokėtojo duomenys kaupiami naudojant specialiai sukurtą informacinę sistemą MASIS.

 

III. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

   9. Apmokestinamojo laikotarpio pradžia laikoma kalendorinių metų sausio 1 diena.

   10. Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomojamą (išnuomotą ar naudojamą) ne aukciono būdu, dydis skaičiuojamas pagal metinius tarifus, kurie yra nustatyti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimu.

   11. Išnuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

12. Žemės nuomos mokestis už valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, sklypus apskaičiuojamas metams, žemės sklypo (jo dalies) vidutinę rinkos vertę padauginus iš mokesčio tarifo.

   13. Žemės kadastro duomenis apie valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus, apie išnuomotų valstybinės žemės sklypų vidutines rinkos vertes, apskaičiuotas pagal verčių žemėlapius, ir kitus duomenis, reikalingus nuomos mokesčiui apskaičiuoti, savivaldybės administracija gauna iš valstybės įmonės Registrų centro pagal duomenų teikimo sutartį.

   14. Savivaldybės administracija iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos gauna iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus pagal mokestinių metų liepos 1 dienos būklę atnaujintus duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus, suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus, jų naudotojus ir apskaičiuotą vertę pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius.

   15. Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais iki einamųjų metų spalio 15 d. pateikia savivaldybės administracijai. Priimtos deklaracijos vienas egzempliorius su deklaraciją priėmusio darbuotojo parašu grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui, kitas lieka Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriuje. Nepateikusiam deklaracijos mokesčių mokėtojui išsiunčiama Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus pagal turimus duomenis apskaičiuota žemės nuomos mokesčio deklaracija.

   16. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos taikomos vadovaujantis savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

                  17. Jeigu Ignalinos rajono savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų, mokesčio mokėtojai, kurie pagal šį sprendimą turi teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, tačiau mokesčio lengvata masiniu skaičiavimo būdu nebuvo pritaikyta, savivaldybės administracijai pateikia reikalingus dokumentus lengvatai gauti. 

18. Jeigu mokesčio mokėtojas (fizinis asmuo) teisę gauti žemės nuomos mokesčio lengvatą įgyja pirmąjį metų pusmetį, lengvata teikiama visus tuos metus, o jeigu antrąjį pusmetį – lengvata taikoma nuo kitų kalendorinių metų. 

19. Jeigu lengvata taikoma asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, šie asmenys nustatomi pagal gimimo datą.

 

IV. DEKLARACIJOS (MOKESČIO APSKAIČIAVIMO) PATEIKIMO TVARKA IR

TIKSLINIMAS

20. Valstybinės žemės nuomos mokestis fiziniams ir juridiniams asmenims pagal pateiktus duomenis pradedamas skaičiuoti nuo valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo dienos (jei sutartis sudaryta iki einamųjų metų liepos 1 dienos). Jei sutartis sudaryta arba valstybinė žemė išnuomota po liepos 1 d. mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kitų metų sausio 1 d. Pasibaigus nuomos sutarčiai, mokestis skaičiuojamas už visą paskutinį mėnesį.

21. Fiziniams asmenims žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas, mokesčio deklaracijos parengiamos ir išsiunčiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais terminais. Žemės nuomos mokesčio deklaracijos kartu su užpildytais mokėjimo kvitais mokesčių mokėtojams siunčiamos paštu, elektroniniu paštu arba jas seniūnijų darbuotojai įteikia asmeniškai. 

22. Mokesčio mokėtojo deklaracija gali būti tikslinama:

22.1. kai mokesčio mokėtojas pateikia dokumentus, reikalingus lengvatoms taikyti;

22.2. kai nesutampa duomenys apie žemės sklypo plotą ir vertę;

               22.3. kai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrius papildomai pateikia duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus;

22.4. kai valstybės įmonė Registrų centras atnaujina kadastro duomenis apie įregistruotus valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus;

22.5. kai suteikiama lengvata savivaldybės tarybos sprendimu;

22.6. nustačius kitų klaidų ir neatitikimų.

 

V. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMAS IR APSKAITA

 

23. Valstybinės žemės nuomos mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto termino.

24. Fiziniai ir juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį sumoka į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą (toliau – surenkamoji sąskaita).

               25. Mokesčio mokėtojas žemės nuomos mokestį gali mokėti banko skyriuose pavedimu arba pasinaudodamas elektroninės bankininkystės paslaugomis, taip pat grynaisiais pinigais įmokas priimančiose įstaigose.

26. Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:

3111 – fizinių asmenų laiku mokama įmoka;

3112 – fizinių asmenų laiku nesumokėta įmoka (nepriemoka);

3113 – fizinių asmenų delspinigių įmoka;

3121 ­– juridinių asmenų laiku mokama įmoka;

3122 – juridinių asmenų laiku nesumokėta įmoka (nepriemoka);

3123 – juridinių asmenų delspinigių įmoka.

27. Už įmokos priėmimo paslaugą moka mokesčio mokėtojas pagal mokėjimus priimančių juridinių asmenų nustatytus tarifus.

28. Valstybinės žemės nuomos mokestis ir delspinigiai laikomi sumokėtais, kai įmokos patenka į savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą.

29. Už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį skaičiuojami nesumokėtos mokesčio sumos delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatytą delspinigių dydį.

30. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi teisės aktuose nustatytas valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas, ir baigiami skaičiuoti mokesčio sumokėjimo į surenkamąją sąskaitą dieną (įskaitytinai) arba tą dieną, kai mokestinė prievolė pasibaigia. Delspinigiai skaičiuojami 200 dienų nuo teisės aktų nustatyto sumokėjimo termino.

 

VI. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO PERMOKŲ

 ADMINISTRAVIMAS IR NEPRIEMOKŲ IŠIEŠKOJIMAS

 

31. Mokesčio mokėtojui pateikus raštišką prašymą, valstybinės žemės nuomos mokesčio permoka grąžinama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Mokesčio mokėtojui nepateikus prašymo dėl žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo, mokesčio permoka įskaitoma į kitų metų mokestinį laikotarpį.

32. Fiziniams ir juridiniams asmenims laiku nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio, šio mokesčio nepriemoka išieškoma tokia tvarka:

32.1. Nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio per 45 kalendorines dienas po nustatyto mokėjimo termino, nesumokėjusių mokesčio gyventojų sąrašai perduodami seniūnijoms. Seniūnijos, gavusios skolininkų sąrašus, ragina skolininkus (žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu), kad per 14 kalendorinių dienų nuo raginimo sumokėti skolą mokestis būtų sumokėtas.

32.2. Nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio per 75 kalendorines dienas po nustatyto mokėjimo termino, mokesčio mokėtojams siunčiami priminimai dėl mokestinės prievolės nevykdymo. Priminimai rengiami mokesčio mokėtojams, kai mokesčio nepriemoka yra  5 Lt ir didesnė. Priminimai siunčiami paštu arba įteikiami asmeniškai. Priminime pateikiama informacija apie nepriemoką ir nurodoma, kad nesumokėjus nurodytos mokesčio ir delspinigių sumos, ji bus išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

32.3. Nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio ilgiau kaip metus po nustatyto mokėjimo termino pabaigos ir, jeigu mokesčio nepriemokos suma viršija 300 Lt arba įsiskolinimas nesumokėtas daugiau kaip už dvejus metus ir nepriemokos suma viršija 100 Lt, mokestis ir/ar delspinigiai išieškomi teismine tvarka. Nesumokėto žemės nuomos mokesčio išieškojimui taikomas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas senaties terminas.

 

VII. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO PRIEVOLĖS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA

 

 

33. Beviltiška pripažįstama ta mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios  neįmanoma arba netikslinga išieškoti dėl šių priežasčių:

33.1. mirus skolininkui, nėra įpėdinių, galinčių atsakyti už skolininko turtinius įsipareigojimus;

33.2. likviduotas mokesčio mokėtojas (juridinis asmuo) arba jis yra bankrutavęs;

33.3. suėjus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminui;

33.4. mokesčio išieškojimo išlaidos didesnės už mokestinę nepriemoką.

34. Dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška savivaldybės administracija teikia savivaldybės tarybai sprendimo projektą.

35. Sprendimą dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška priima savivaldybės taryba.

36. Pripažinta beviltiška mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka pasibaigia ir nurašoma iš apskaitos dokumentų, kai savivaldybės taryba priima sprendimą nurašyti mokestinę nepriemoką.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

              37. Tvarkos aprašas keičiamas savivaldybės tarybos sprendimu.

              38. Visi ginčai, kylantys dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

              39. Tai, kas nereglamentuota šiame tvarkos apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

_________________________

 

Į pradžią