Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-104 2016-07-08
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

    

 
 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  MOKAMŲ  PASLAUGŲ  TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ  PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 8 d. Nr. T-104

Ignalina

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos  Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 m. gegužės 18 d. raštą Nr. S-30 „Dėl atlygintinų paslaugų ir paslaugų kainų pakeitimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                   1. Patvirtinti pridedamus:

                   1.1. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

                   1.2. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainas.

                   2. Pripažinti netekusiu galios Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. T-139 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atlygintinų paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“.

 

                  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Henrikas Šiaudinis

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                    Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                    2016 m. liepos 8 d.

                                                                                                    sprendimu Nr. T-104

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

                   1. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – viešoji biblioteka) ir jos filialų teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims sąlygas, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę.

                   2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, nustatančiais vartotojų teisių apsaugos laikymąsi ir įgyvendinimą.

 

II SKYRIUS

MOKAMOS PASLAUGOS

 

                   3. Viešoji biblioteka ir jos filialai teikia šias mokamas paslaugas:

       3.1.  Skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

       3.2. Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas (vietoj pamesto).

                   3.3. Spausdintos informacijos fragmentų kopijavimas, dokumentų spausdinimas nespalvotu lazeriniu spausdintuvu.

3.4. Dokumentų skenavimas.

3.5. Dokumentų įrišimas.

3.6. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas naudojant visus galimus šaltinius.

                   3.7. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ar tarptautinį abonementą.

3.8. Įrangos nuoma.

3.9. Patalpų nuoma.

3.10. Laminavimas.

                   4. Viešosios bibliotekos filialai, kuriuose veikia viešojo interneto centrai arba viešojo interneto prieigos taškai, teikia dokumentų kopijavimo, skenavimo, spausdinimo, dokumentų parsiuntimo iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą mokamas paslaugas.

                   5. Visos kitos paslaugos viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose teikiamos neatlygintinai.

                  

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

                   6. Mokamas paslaugas, vadovaudamiesi šiuo aprašu, teikia viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai, aptarnaujantys skaitytojus, dirbantys su filiale, skyriuje, skaitykloje esančiais fondais, įranga, skirta šioms paslaugoms teikti.

                   7. Vartotojas paslaugas gali gauti iš anksto užsakęs paraiška internetu, telefonu arba tiesiogiai kreipdamasis į filialus, atliekančius šias funkcijas.

                   8. Vartotojas už bibliotekos suteiktas paslaugas atsiskaito grynais pinigais arba pavedimu.

                   9. Mokamas paslaugas teikiančiuose filialuose, skyriuose, skaityklose atliekama paslaugų, joms gautų ir sunaudotų medžiagų, įrangos, skaitytojų (vartotojų)-abonentų apskaita. Jos pagrindu teikiami duomenys veiklos ataskaitoms, rengiami medžiagų nurašymo aktai, veiklos planai, iš anksto užsakomos reikiamos medžiagos.

                   10. Mokamas paslaugas teikiantys darbuotojai, skaityklų, skyrių, filialų vadovai nuolat atlieka mokamų paslaugų paklausos tyrimą, užtikrina, kad teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir suteikiamos laiku.

 

IV SKYRIUS

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS

 

                   11. Viešosios bibliotekos pareigos:

                   11.1. tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas visiems rajono gyventojams;

                   11.2. sudaryti sutartis dėl viešosios bibliotekos turto naudojimo;

                   11.3. komunikuoti ir bendradarbiauti su vartotojais.

                   12. Viešosios bibliotekos teisės:

                   12.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytomis kainomis teikti mokamas paslaugas, užtikrinti, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla.

                   13. Vartotojų teisės:

                   13.1. gauti viešai skelbiamą viešosios bibliotekos informaciją;

                   13.2. naudotis viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

                   14. Vartotojų pareigos:

                   14.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su viešąja biblioteka už teikiamas mokamas paslaugas;

                   14.2. saugoti ir laiku grąžinti vartotojui viešosios bibliotekos perduotą turtą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                   15. Aprašas gali būti keičiamas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

                                                  

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                           Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                           2016 m. liepos 8 d.

                                                                                           sprendimu Nr. T-104

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina (Eur)

1.

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas:

1.1.

Suaugusiesiems

1 vnt.

1,00

1.2.

Moksleiviams

1 vnt.

0,60

1.3.

Neįgaliesiems ir pensininkams

1 vnt.

0,00

2.

Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas (vietoj pamestojo):

 

2.1.

Suaugusiesiems

1 vnt.

1,00

2.2.

Moksleiviams

1 vnt.

0,60

3.

 

Spausdintos informacijos fragmentų kopijavimas ir  dokumentų spausdinimas nespalvotu lazeriniu spausdintuvu

A4 formato 1 puslapis

0,05

A4 formato 1 lapas

0,08

A3 formato 1 puslapis

0,10

A3 formato 1 lapas

0,15

4.

Dokumentų skenavimas

1 puslapis

0,10

5.

Dokumentų įrišimas

Iki 50 lapų

1,00

Iki 100 lapų

1,20

Iki 200 lapų

1,50

Daugiau nei 200 lapų

2,00

6.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas naudojant visus galimus šaltinius

1 bibliografinis  įrašas

0,10

7.

Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį  ar tarptautinį abonementą

Pagal Lietuvos pašto įkainius

(sumoka vartotojas)

Pagal siunčiančios bibliotekos įkainius (sumoka vartotojas)

8.

Įrangos nuoma:

 

 

 

8.1

Projektorius

1 valanda

 

3,00

8.2.

Nešiojamasis kompiuteris

1 valanda

10,00

8.3.

Televizorius

1 valanda

12,00

8.4.

Ekranas

1 valanda

2,00

8.5.

Renginio įgarsinimas patalpoje

1 valanda

14,00

8.6.

Renginio įgarsinimas lauke

1 valanda

21,00

9.

Patalpų nuoma:

 

 

 

 

9.1.

Kabineto naudojimas su inventoriumi (be kompiuterinės įrangos)

1 valanda

1,00

9.2.

Salės ir fojė naudojimas be  inventoriaus (iki 60 m2 )

1 valanda

8,00

 

9.2.

Salės ir fojė naudojimas (iki 60 m2 ) su  įstaigai  priklausančiu turtu (stalais, kėdėmis, auditorinėmis lentomis, magnetofonu, lentynomis)

1 valanda

10,00

 

 

9.3.

Salės naudojimas (daugiau nei 130 m2) su  įstaigai  priklausančiu  turtu (stalais, kėdėmis, auditorinėmis lentomis, magnetofonu, lentynomis)

1 valanda

 

12,00

 

10.

Laminavimas

A4 formato 1 lapas

1,20

A5 formato1 lapas

1,10

A6 formato 1 lapas

1,00

 

                                                            _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią