Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-121 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Projektas Nr. SP-121

 
 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo        d. Nr. T-

Ignalina

 

 

                    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Utenos teritorinės darbo biržos 2017-08-23 raštą Nr. SD-2598 „Dėl atstovo delegavimo į smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisiją“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus 2017-08-21 raštą Nr. (7.30E)R3-35876 „Dėl atstovo delegavimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                   Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-81 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – sprendimas):

                   1. Pakeisti sprendimo 1.5 papunktį vietoje komisijos narės Sigutės Bagdonienės, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių skyriaus Ignalinos poskyrio vedėjos, įrašant Almą Šerėnienę, Utenos teritorinės darbo biržos Ignalinos skyriaus vedėją, ir jį išdėstyti taip:

                   „1.5. Alma Šerėnienė, Utenos teritorinės darbo biržos Ignalinos skyriaus vedėja;“.

                   2. Pakeisti sprendimo 1.6 papunktį vietoje komisijos nario Jono Urbanavičiaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus Ignalinos poskyrio vedėjo, įrašant Eleną Gaidelienę, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Registro skyriaus vyriausiąją specialistę, ir jį išdėstyti taip:

                   „1.6. Elena Gaidelienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Registro skyriaus vyriausioji specialistė;“.

 

                      Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

       

 

Savivaldybės meras

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Rengėja  Ramunė Mečelienė

 

                                                           

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1.

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo

2.

Sprendimo projekto rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Mečelienė

3.

Sprendimo projekto pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.

Problemos iškėlimas (dėl kokios priežasties teikia-mas sprendimo projektas, ko juo siekiama?).

Tikslai ir uždaviniai

        Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ yra sudariusi Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisiją, kuri svarsto ir vertina rajono verslo subjektų paraiškas dėl finansinės paramos iš savivaldybės biudžeto.

        Komisija sudaroma Ignalinos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui iš savivaldybės tarybos narių, savivaldybės ir valstybės institucijų, esančių savivaldybės teritorijoje, valstybės tarnautojų ir kitų savivaldybės bendruomenės narių – verslininkų. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 7 narių.

        Sprendimo projektu siūloma atnaujinti komisijos sudėtį ir vietoje Valstybinės mokesčių inspekcijos deleguotos Sigutės Bagdonienės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos deleguoto Jono Urbanavičiaus į šią komisiją įrašyti Utenos teritorinės darbo biržos deleguotą valstybės tarnautoją Almą Šerėnienę ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos deleguotą valstybės tarnautoją Eleną Gaidelienę. Valstybinė mokesčių inspekcija atstovo į šią komisiją neskyrė.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

 

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriui – 1 egz.

Mero pavaduotojui, Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos pirmininkui L. Ragaišiui – 1 egz.

8.

Aiškinamojo rašto priedai

1. Utenos teritorinės darbo biržos 2017-08-23 raštas Nr. SD-2598 „Dėl atstovo delegavimo į smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisiją“, 1 lapas.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus 2017-08-21 raštas Nr. (7.30E)R3-35876 „Dėl atstovo delegavimo“, 1 lapas.

 

 

______________________________

(Sprendimo projekto rengėjo parašas)

 

Į pradžią