Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-122 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                             Projektas Nr. SP-122

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO PAGAL      PANAUDOS SUTARTĮ

 

2017 m. rugsėjo      d. Nr. T-

Ignalina

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Ignalinos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. liepos 24 d. raštą Nr. (6.47-13) 10-6177 „Dėl valstybės turto perėmimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                   1. Sutikti perimti Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą pagal 1, 2 ir 3 priedus.

                   2. Priėmus šio sprendimo 1 punkte nurodytą turtą ir įtraukus į savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto apskaitą, perduoti jį 10 metų pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Ignalinos rajono poliklinikai (kodas 195550162) pagal 1 ir 2 priedus ir viešajai įstaigai Ignalinos rajono ligoninei (kodas 191074260) pagal 3 priedą.

                   3. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorių Vidą Kreivėną, o jo nesant – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Donatą Mačį pasirašyti sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus ir panaudos sutartis.

 

                   Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          

 

 

 

 

Rengėjas  Ričardas Trimonis

 

 

 

 

                                                                                Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                2017 m. rugsėjo    d. sprendimo Nr. T-

                                                                                1 priedas

 

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKAI PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

 Turto pavadinimas

Inventorinis

       Nr.

Kiekis

vnt.

Vieneto  vertė Eur

 

 Likutinė vertė

2017-07-31

 Eur

 

 

1.

Analizatorius „ABX Micros“

121026

1

6 139,94

0,00

2.

Analizatorius „ABX Micros“

121027

1

6 139,94

0,00

3.

Elektrokardiografas „Astron-MBF 112“

121127

1

812,96

0,00

4.

Elektrokardiografas „Astron-MBF 112“

121128

1

812,96

0,00

5.

Lentelė regėjimo aštrumui

121809

1

645,91

0,00

6.

Lentelė regėjimo aštrumui

121810

1

645,91

0,00

7.

Lentelė regėjimo aštrumui

121811

1

645,91

0,00

8.

Lentelė regėjimo aštrumui

121812

1

645,91

0,00

9.

Šlapimo analizatorius

121813

1

1 090,81

0,00

10.

Automobilis „Mitsubishi Outlander“, valstybinis Nr. DNV 569

12060102

1

21 137,34

0,00

11.

Automobilis „Volkswagen LT28“, valstybinis Nr. AOV 524

UL150017

1

52 022,25

0,00

12.

Automobilis „Volkswagen LT28“, valstybinis Nr. AOV 510

UL150018

1

52 022,25

0,00

13.

Kompiuteris „Vector NK01“

025000

1

794,86

0,00

14.

Kompiuteris „Vector NK01“

025001

1

794,86

0,00

15.

Kompiuteris „Vector NK01“

025002

1

794,86

0,00

16.

Kompiuteris „Vector NK01“

025003

1

794,86

0,00

 

 

viso:

16

145 941,53

0,00

 

 

__________________________

 

 

                   

                                                                                 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                 2017 m. rugsėjo     d. sprendimo Nr. T-

                                                                                 2 priedas

 

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKAI PERDUODAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

 Turto pavadinimas

Atsargos       kodas

Kiekis

vnt.

Vieneto  vertė Eur

 

Suma

 Eur

 

 

1.

Ambumaišas

MI2J121024

1

53,77

53,77

2.

LOR rinkinys

MI2K121023

1

91,43

91,43

3.

Polichromatinė lentelė

MI2L121815

1

109,78

109,78

4.

Polichromatinė lentelė

MI2M121815

1

109,78

109,78

5.

Polichromatinė lentelė

MI2N121815

1

109,78

109,78

6.

Polichromatinė lentelė

MI2O121815

1

109,78

109,78

7.

GliukometrasGluco-Vit

MI2T121025

1

114,69

114,69

8.

Tonometras akispūdžiui matuoti

MI2U121814

1

149,01

149,01

9.

Piršto dūriklis „Multi Lancer S“

21820

1

0,00

0,00

10.

Gliukomatis „Super Glucocard II“

21849

1

0,00

0,00

11.

Spausdintuvas „Minolta Page Pro 1300W“

MI2P025004

1

112,78

112,78

12.

Spausdintuvas „Minolta Page Pro 1300W“

MI2Q025005

1

112,78

112,78

13.

Spausdintuvas „Minolta Page Pro 1300W“

MI2R025006

1

112,78

112,78

14.

Spausdintuvas „Minolta Page Pro 1300W“

MI2S025007

1

112,78

112,78

 

 

viso:

    14

1 299,14

1 299,14

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                  2017 m. rugsėjo     d. sprendimo Nr. T-

                                                                                  3 priedas

 

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI IGNALINOS RAJONO LIGONINEI PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

 Turto pavadinimas

Inventorinis

       Nr.

Kiekis

vnt.

Vieneto  vertė Eur

 

 Likutinė vertė

2017-07-31

 Eur

 

 

1.

Narkozės aparatas „Excel 210E“

12408

1

19 304,91

0,00

2.

Mobilus rentgeno aparatas

12409

1

17 220,81

0,00

3.

Automobilis „Volkswagen Transporter“, be GPS, valstybinis Nr. EDC 698

SAM12060207

1

90 167,78

0,00

 

 

            viso:

3

126 693,50

0,00

 

 

                                                  ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas  Ričardas Trimonis

3.

Sprendimo pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) pagal valstybės turto panaudos sutartis Ignalinos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms Ignalinos rajono poliklinikai (toliau – Poliklinika), Ignalinos rajono ligoninei (toliau – Ligoninė) yra perdavusi valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą išvardintą prieduose. Turtas kitų subjektų nuosavybėn Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu gali būti perduodamas savivaldybių savarankiškoms funkcijoms vykdyti, todel Ministerija 2017 m. liepos 24 d. raštu Nr. (6.47-13) 10-6177 „Dėl valstybės turto perėmimo“ prašo Ignalinos rajono savivaldybę perimti prieduose išvardytą valstybės turtą.

Sprendimo projektu  numatoma sutikti perimti valstybės  materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra) įgyvendinti. Jį priėmus, turtas bus perduotas 10 metų pagal panaudos sutartį Poliklinikai ir Ligoninei.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

 

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriui, Finansų valdymo ir apskaitos skyriui, viešajai įstaigai Ignalinos rajono poliklinikai, viešajai įstaigai Ignalinos rajono ligoninei.

8.

Aiškinamojo rašto priedai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. liepos 24 d. raštas Nr. (6.47-13) 10-6177 „Dėl valstybės turto perėmimo“.

 

 

                                                                                        ________________________________

                                                                                         (Sprendimo projekto rengėjo parašas)

 

 

                                                             

 

Į pradžią