Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-125 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SKOLŲ PERĖMIMO IR IŠIEŠKOJIMO ĮGYVENDINANT IGNALINOS RAJONO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMĄ "IGNALINOS ENERVIZIJA 2" 2017 m. rugsėjo d. Nr. T- Ignalina Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, įgyvendindama Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. T-90 "Dėl Ignalinos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos "Ignalinos enervizija 2" ir Renovuotinų daugiabučių namų prioritetinio sąrašo patvirtinimo", Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 1. Perimti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vardu iš paslaugų teikėjų pagal reikalavimų perėmimo ir tarpusavio atsiskaitymo sutartis iki 2017 m. rugsėjo 1 d. susidariusias ir 100 Eur sumą viršijančias buto Aukštaičių g. 31-2, Ignalinoje, esančio daugiabučiame name, kuris dalyvauja rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje Ignalinos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje "Ignalinos enervizija 2" ir kurio butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma priėmė sprendimą dėl daugiabučio namo modernizavimo (atnaujinimo) projekto įgyvendinimo, skolas atskirai už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei jas išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka. 2. Įsipareigoti iš rajono savivaldybės biudžeto padengti perimtas šio sprendimo 1 punkte nurodytas skolas. 3. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorių Vidą Kreivėną, o jo nesant - Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Donatą Mačį Ignalinos rajono savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą sutartį (pridedama). 4. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį atstovauti Ignalinos rajono savivaldybės interesams teismuose, pareikšti ieškinius, apskųsti teismų sprendimus bei atstovaujamojo vardu atlikti visus kitus procesinius veiksmus. Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės meras

                                                                                                                            Projektas Nr. SP-125

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SKOLŲ PERĖMIMO IR IŠIEŠKOJIMO ĮGYVENDINANT IGNALINOS RAJONO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMĄ „IGNALINOS ENERVIZIJA 2“

 

2017 m. rugsėjo        d. Nr.   T-

Ignalina

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, įgyvendindama Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. T-90 „Dėl Ignalinos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Ignalinos enervizija 2“ ir Renovuotinų daugiabučių namų prioritetinio sąrašo patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

       1. Perimti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vardu iš paslaugų teikėjų pagal reikalavimų perėmimo ir tarpusavio atsiskaitymo sutartis iki 2017 m. rugsėjo 1 d. susidariusias ir 100 Eur  sumą viršijančias buto Aukštaičių g. 31-2, Ignalinoje, esančio daugiabučiame name, kuris dalyvauja rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje Ignalinos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje „Ignalinos enervizija 2“  ir kurio butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma priėmė sprendimą dėl daugiabučio namo modernizavimo (atnaujinimo) projekto įgyvendinimo, skolas atskirai už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei jas išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Įsipareigoti iš rajono savivaldybės biudžeto padengti perimtas šio sprendimo 1 punkte nurodytas skolas.

3. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorių Vidą Kreivėną, o jo nesant – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Donatą Mačį Ignalinos rajono savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą sutartį (pridedama).

4. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį atstovauti Ignalinos rajono savivaldybės interesams teismuose, pareikšti ieškinius, apskųsti teismų sprendimus bei atstovaujamojo vardu atlikti visus kitus procesinius veiksmus.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                  

Savivaldybės meras

 

 

 

 

Rengėjas Ričardas Trimonis

 

 

                                                                                       

 

                                                                                      Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2017 m. rugsėjo   d. sprendimo  Nr. T-                    

                                                                                        Priedas

 

 

REIKALAVIMŲ PERLEIDIMO IR TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ

SUTARTIS

 

 

2017 m. rugsėjo   d. Nr.

Ignalina

 

 

             Ignalinos rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111106123, registracijos adresas: Laisvės a. 70, Ignalina, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Vido Kreivėno, veikiančio pagal Ignalinos rajono savivaldybės 2017 m. rugsėjo   d. sprendimą Nr. T-   (toliau  – Įgijėjas), ir UAB ..........................., juridinio asmens kodas .............., registracijos adresas: ................................., atstovaujama .........................................................., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Perleidėjas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o kartu – Šalimis, sudarė šią Reikalavimų perleidimo ir tarpusavio atsiskaitymų sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. PREAMBULĖ

 

                         1. Perleidėjas Įgijėjui patvirtina, kad:

                  1.1. UAB …....................... (kodas …................., adresas: …...............) ir …............ (a. k. …........, adresas: …...................) sudarė ….......................................... sutartį.

                  1.2. ….............. (a. k. …........., adresas: …..............................................) (toliau – Skolininkas) neatsiskaitė su UAB …............................... už paslaugas, suteiktas pagal  ………………. sutartį, ir dėl to atsirado UAB …............................ reikalavimo teisė į Skolininką pagal  …………… sutartį ir Skolininkui išrašytas sąskaitas (iš viso skola – …...... Eur) (toliau – Reikalavimas);

                  1.3. Sutarties 1.1 ir 1.2 papunkčiuose  nurodyti dokumentai, kurių pagrindu atsirado Reikalavimas, yra sudaryti teisėtai, reikalavimo teisės yra galiojančios, o nurodytas reikalavimo teisių dydis atspindi tikrąją Skolininko įsiskolinimo Perleidėjui padėtį, t. y., Perleidėjo žiniomis, Skolininkas Reikalavimą pripažįsta visa Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta apimtimi. Perleidėjas nėra gavęs jokių Skolininko pretenzijų ar prieštaravimų dėl 1.2 papunktyje nurodytų sąskaitų išrašymo pagrindo ir jose nurodytų sumų teisingumo.

                  2. Šalys susitaria, kad Sutarties pasirašymo dieną Šalys Sutarties pagrindu vykdo šias tarpusavio atsiskaitymo operacijas:

                  2.1. Reikalavimų perleidimas:

                  2.1.1. Perleidėjas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101–6.110 straipsniuose numatytas teises, perleidžia Įgijėjui reikalavimo teisę į Skolininką pagal Sutarties 1.2 papunktyje nurodytus dokumentus. Perleidėjas perleidžia Įgijėjui ............ Eur (.......................) dydžio reikalavimo teisę į Skolininką pagal Ignalinos rajono apylinkės teismo 201  m. ................ d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. ......................, .............. Eur (...................................) dydžio reikalavimo teisę į Skolininką pagal UAB „.............................“ sąskaitą Nr. ...................., t. y. iš viso ........... Eur (…………………………) reikalavimo teisę į Skolininką (toliau – Reikalavimas) už .......... Eur, o Įgijėjas perleistas reikalavimo teises priima.

                  Reikalavimas iš Perleidėjo pereina Įgijėjui jo nuosavybėn nuo Sutarties pasirašymo momento.

                  2.1.2. Šalys patvirtina, kad juridinis faktas, kuriam esant atsiras Skolininko pareiga įsiskolinimo sumą sumokėti Įgijėjui ir Įgijėjas įgis reikalavimo teisę į Skolininką Sutartyje numatyta apimtimi, yra Skolininko informavimo apie perleistą reikalavimo teisę momentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.109 straipsnio 1 dalis). Apie reikalavimo teisės perleidimą Skolininką informuoja Įgijėjas, pateikdamas Skolininkui Sutartį (jos patvirtintą kopiją).

                   Perleidėjas įsipareigoja perduoti Įgijėjui dokumentų, patvirtinančių Reikalavimo teises, patvirtintas kopijas ne vėliau nei Sutarties pasirašymo dieną.

                  2.1.3. Atsižvelgdamas į išdėstytus susitarimus, Įgijėjas priims Skolininko įsipareigojimų vykdymą tomis pačiomis sąlygomis, kaip šie įsipareigojimai turėtų būti vykdomi Perleidėjui.

                    2.1.4. Perleidėjas patvirtina, kad perleidžiamas Reikalavimas yra galiojantis, ir nėra žinoma jokių faktinių ar teisinių aplinkybių, dėl kurių pasunkėtų arba taptų negalimas Sutartimi perleidžiamo Reikalavimo ir (ar) bet kurios šio Reikalavimo dalies įgyvendinimas. Perleidėjas patvirtina, kad perleidžiamo Reikalavimo  išieškojimas yra galimas ir neuždraustas galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Perleidėjas patvirtina, kad perleidžiamas Reikalavimas  nėra neatsiejamai susijęs su Perleidėjo asmeniu.

                   2.1.5. Perleidėjas patvirtina, kad perleidžiamas Reikalavimas ir (ar) jo dalis nėra Skolininko apmokėtas, nėra perleistas tretiesiems asmenims, nėra sudaryta jokių susitarimų šį Reikalavimą perleisti tretiesiems asmenims, perleidžiamas Reikalavimas nėra įkeistas, nėra jokių galiojančių apribojimų ar draudimų disponuoti šiuo perleidžiamu Reikalavimu. Perleidėjas pareiškia, kad Sutarties sudarymas nepažeidžia jo ir (ar) jo kreditorių teisių ir teisėtų interesų.

                   2.2. Perleidėjo ir Įgijėjo reikalavimų įskaitymas:

                   2.2.1. Perleidėjas ir Įgijėjas abipusiu susitarimu įskaito vienarūšius priešpriešinius reikalavimus, t. y. visiškai įskaitomas  ........ Eur (...................................) dydžio Perleidėjo reikalavimas į Įgįjėją, atsiradęs pagal Sutarties 2.1.1 papunktį, Perleidėjui perleidus Įgijėjui Reikalavimą.

                   2.3. Reikalavimų perleidimo ir įskaitymo padariniai:

                   2.3.1. Perleidėjo reikalavimo teisė į  …......... Eur (….............................) dydžio apimties Reikalavimą baigiasi, o Įgijėjas Sutarties 2.1.1 papunkčio pagrindu įgyja teisę reikalauti, kad Skolininkas …........ Eur (….....................................)sumokėtų tiesiogiai Įgijėjui;

                    2.3.2. Perleidėjo Reikalavimo teisė į Įgijėją, kylanti iš Sutarties 2.1.1 papunkčio, iš viso ...... Eur (……………), pasibaigia priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu;

                    2.3.3. Šalys susitaria, kad jeigu po Sutarties sudarymo dienos Skolininkas Perleidėjui sumokės dalį ar visas pinigines lėšas pagal bet kurią iš sąskaitų, iš kurių kilę Reikalavimai buvo perleisti Įgijėjui, Perleidėjas įsipareigoja sumokėti Įgijėjui (pervesti į Įgijėjo sąskaitą banke) iš Skolininko gautas pinigines lėšas per 5 (penkias) darbo dienas nuo to momento, kai Skolininkas perveda pinigines lėšas Perleidėjui;

     2.3.4. Gavęs priteistos skolos apmokėjimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnio nustatyta tvarka, Perleidėjas nedelsdamas kreipiasi į antstolį dėl išieškotų lėšų pervedimo sustabdymo ir kreipimosi į teismą dėl išieškotojo pakeitimo į Ignalinos rajono savivaldybę vykdomojoje byloje.

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                   3. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad visiškai sutinka su Sutartyje nurodytu                                                                                                                      reikalavimų perleidimu bei reikalavimų įskaitymu.

                   4. Sutartis yra pagrindas Šalims atlikti finansinius ir buhalterinius įrašus.

                   5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių             įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

                   6. Šalys supranta ir patvirtina, kad Sutartis, taip pat informacija, sužinota dėl šios          Sutarties sudarymo bei bet kuri kita informacija, susijusi su jos vykdymu, bus laikoma konfidencialia ir nebus atskleista jokiems tretiesiems asmenims be rašytinio išankstinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus  Lietuvos Respublikos  įstatymų  numatytais atvejais arba kai  tokios  informacijos atskleidimas reikalingas tinkamam Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas viešai prieinamai informacijai.

                   7.   Ginčai tarp Šalių vykdant Sutartį sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti                     derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

                   8.  Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę teisę turinčiais egzemplioriais, po vieną Sutarties egzempliorių perduodama kiekvienai Sutarties Šaliai.

 

    Įgijėjas                                                                        Perleidėjas

                                                                                                   

    Ignalinos rajono savivaldybė (atstovaujama              UAB .......               

    savivaldybės administracijos)

    Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina

    Kodas 288768350

    A. S. Nr. LT067182200001130990

    AB Šiaulių bankas, kodas 71822

    Tel. (8 386) 52 233

    Faks. (8 386) 53 148

    www.ignalina.lt

 

 

    Direktorius

 

 

    _________________Vidas Kreivėnas

 

   A.V.                                                                         


 

                                                                                   

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl skolų perėmimo ir išieškojimo įgyvendinant Ignalinos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Ignalinos enervizija 2“

 

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas  Ričardas Trimonis

3.

Sprendimo pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

AB Šiaulių bankas teikia finansavimą tik tiems namams, kurių butų ir kitų patalpų  savininkai  neturi daugiau kaip 60 dienų pradelstų įsipareigojimų, viršijančių nustatytą sumą, už suteiktas komunalines paslaugas ir kuriuose skolininkų yra ne daugiau nei 10 procentų visų daugiabučio namo butų savininkų. Butui daugiabučiame name Aukštaičių g. 31-2, Ignalinos m., priskaičiuoti didesni įsiskolinimai, todėl namas neatitinka banko keliamų kreditavimo reikalavimų.

Siekiant, kad būtų sudarytos sąlygos gyventojams gauti kreditą namo renovacijai, sprendimo projektu numatoma perimti 100 Eur  sumą viršijančias buto Aukštaičių g. 31-2, Ignalinoje, esančio daugiabučiame name, kuris dalyvauja rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje Ignalinos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje „Ignalinos enervizija 2“, skolas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vardu ir išieškoti jas teismine tvarka. Lėšų iš savivaldybės biudžeto poreikis iki 2200 Eur.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

 

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriui, Finansų valdymo ir apskaitos skyriui, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui.

8.

Aiškinamojo rašto priedai

 

                                                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

                                                                                                                                 ( Sprendimo projekto rengėjo parašas)                                                                                                    

                                                      

Į pradžią