Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-127 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

                                                                                                                                                                                      Projektas Nr. SP-127

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI

 

2017 m. rugsėjo      d. Nr. T-

Ignalina

 

       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsniu ir 20 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 19 punktu, Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-243 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Ignalinos rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto (elektros tinklų), nurodyto šio sprendimo priede, pardavimo akcinei bendroveiEnergijos skirstymo operatorius“ (priedas).

2. Įpareigoti Ignalinos rajono savivaldybės merą pasirašyti su šio sprendimo vykdymu susijusius dokumentus.

 

 

                   Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                   

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

Rengėjas Ričardas Trimonis

 

 

 

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas  Ričardas Trimonis

3.

Sprendimo pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Ignalinos rajono savivaldybei 2002 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1276 „Dėl turto perdavimo“ buvo perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti elektros perdavimo objektai (elektros tiekimo linijos, transformatoriai ir kt.), įrengti rajono ūkininkams. Turtas pagal panaudos sutartis yra perduotas AB „Energijos skirstymo operatorius“. Įstatymai privatiems asmenims nesuteikia teisės naudotis valstybės turtu neatlygintinai.

Sprendimo projektu numatoma teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Ignalinos rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto (elektros tinklų), nurodyto šio sprendimo priede, pardavimo akcinei bendroveiEnergijos skirstymo operatorius“. Elektros energetikos objektų pardavimas leis atsisakyti savivaldybei nebūdingų funkcijų vykdymo, bus gauta papildomų pajamų turto pardavimo, užtikrintas tinkamas elektros energetikos objektų eksploatavimas privataus subjekto veikloje.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

-

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

-

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriui, Finansų valdymo ir apskaitos skyriui, AB „Energijos skirstymo operatorius“.  

8.

Aiškinamojo rašto priedai

 

 

 

                                                                                                  ­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________                                                       

                                                                                                                 (Sprendimo projekto rengėjo parašas)

                                                                                                                                           

 

 

                                                             

 


Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-

priedas

 

ELEKTROS PERDAVIMO ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Adresas

Inventorinis

numeris / kadastro bylos numeris

Elektros linijos,

pastotės

 

Kadastro

bylos Nr.

Įsigijimo vertė

Eur

Likutinė

vertė Eur

  2017-09-01

Rinkos vertė

be PVM

    1.

Elektros perdavimo įrenginiai I. Bartasiūnienės ir V. Dapkuvienės ūkiams

Ignalinos r.,

Bendoriškės k.

I-012001

10 kV EL 3xAs-35, ilgis 180 m

STP I-502 63 kVA

0,4 kV EL 4xA-70, 7xA-70, ilgis 130 m

0,4 kV EL 4xA-70, 7xA-70, ilgis 358 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x70+95, ilgis 20 m

transformatorius

0312-9441

   22.619,03

 2.656,33

6611,57

   2.

Elektros perdavimo įrenginiai P. Riboko ūkiui

Ignalinos r.,

Dirvonų k.

I-012002

0,4 kV EL 4xA-50, ilgis 962 m

0295-9421

   11.295,18

1.326,43

5975,21

   3.

Elektros perdavimo įrenginiai D. Čepulienės ūkiui

Ignalinos r.,

Čepukų k.

I-012003

STP D-266 25 kVA

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 35 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 10 m

Transformatorius

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 38 m

 

0292-9419

    12.164,04

 1.428,44

2479,34

   4.

Elektros perdavimo įrenginiai J. Pašilio ūkiui

Ignalinos r.,

Mažviliškės k.

I-012004

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 35 m

STP P-403 25 kVA

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 50 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 10m

transformatorius

0301-9429

     11.150,37

1.309,54

2322,31

    

 

   5.

Elektros perdavimo įrenginiai J. Kulikausko ūkiui

Ignalinos r.,

Vilėkų k.

I-012005

0,4 kV EL 4xA-50, ilgis 690 m

0,4 kV EL 2xA-50, ilgis 430 m

0296-9422

     9.088,28

 1.067,38

6628,10

   6.

Elektros perdavimo įrenginiai J. Pajarsko ūkiui

Ignalinos r.,

Naujojo Daugėliškio k.

I-012006

10 kV EL 4xAS-35, ilgis 220 m

STP J-442 40 kVA

transformatorius

0305-9433

     13.583,18

 1.595,16

2983,47

   7.

Elektros perdavimo įrenginiai A. Drūteikos ūkiui

Ignalinos r.,

Krivasalio k.

I-012007

0,4 kV kabelis AMKA 3x50+70, ilgis 7 m

0,4 kV EL 4xA-50, ilgis 400 m

0303-9431

     9.983,20

 1.172,32

2528,92

   8.

Elektros perdavimo įrenginiai  A. Vainausko ūkiui

Ignalinos r.,

Lėliupio k.

I-012008

0,4 kV kabelis AMKA 3x50+70, ilgis 7 m

0,4 kV EL 4xA-50, ilgis 690 m

0304-9432

     9.571,65

 1.124,14

4330,58

   9.

Elektros perdavimo įrenginiai J. Turlienės ūkiui

Ignalinos r.,

Kaukiškės k.

I-012009

0,4 kV kabelis AMKA 3x70+95, ilgis 840 m

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 2099 m

STP Dž-801 25 kVA

transformatorius

0309-9438

     42.863,76

 5.033,89

18239,67

  10.

Elektros perdavimo įrenginiai  J. Polikšos ūkiui

Ignalinos r.,

Linkmenų k.

 

I-012010

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 105 m

0,4 kV kabelis AXPK 4x25, ilgis 40 m

STP J-138 25 kVA

transformatorius

0294

      11.784,64

1.383,94

2537,19

  11.

Elektros perdavimo įrenginiai J. Bučelio ūkiui

Ignalinos r.,

Degsnės k.

I-012011

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 627 m

STP M-134 25 kVA

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 7 m

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 66 m

transformatorius

0310-9439

      17.000,70

 1.996,52

 

 

5305,79

  12.

Elektros perdavimo įrenginiai B. Blaževičiaus,

 S. Blaževičienės ūkiui

Ignalinos r.,

Girutiškės I k.

I-012012

0,4 kV kabelis AMKA 3x50+70, ilgis 567 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 80 m

0289-9417

    9.702,27

1.139,32

4289,26

  13.

Elektros perdavimo įrenginiai A. Valėnienės ir

R. Bagdono ūkiams

Ignalinos r.,

Varniškės ir

Valėnų k.

I-012013

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 414 m

STP M-137 40 kVA

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 10 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x50+70, ilgis 10m

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 80 m

0,4 kV EL 4xA-50, ilgis 430 m

transformatorius

0314-9442

     22.648,29

2.659,79

7165,29

  14.

Elektros perdavimo įrenginiai A. Rapoportienės ūkiui

Ignalinos r.,

Cijonų k.

I-012019

0,4 kV EL 4xA-50, ilgis 250 m

0297-9423

    4.911,96

512,55

1355,37

  15.

Elektros perdavimo įrenginiai A. Tajevskajos ūkiui

Ignalinos r.,

Fermos k.

I-012020

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 228 m

0302-9430

    3.244,03

338,51

1206,61

  16.

Elektros perdavimo įrenginiai K. Grušniaus ūkiui

Ignalinos r.,

Vidiškių k.

I-012021

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 335 m

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 108 m

0,4 kV EL 4xA-70, ilgis 56 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 10 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x70+95, ilgis 10 m

STP 25 I-441 100 kVA

0920

    18.997,34

1.982,14

3735,54

  17.

Elektros perdavimo įrenginiai J. Malinausko ūkiui

Ignalinos r.,

Viršupio k.

I-012022

0,4 kV EL 4xA-50, ilgis 730 m

0300-9428

    11.790,14

1.230,30

3966,94

  18.

Elektros perdavimo įrenginiai  O. Bulauskaitės ūkiui

Ignalinos r.,

Šiškinių k.

I-021023

0,4 kV EL 4xA-35, 4xA-70, 3xA-35,

ilgis 223 m

0298-9424

     5.052,71

527,32

1173,55

  19.

Elektros perdavimo įrenginiai V. Šidlienės ūkiui

Ignalinos r.,

Šiškinių k.

I-012024

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 10 m

STP J-168 25 Kva

transformatorius

0306-9434

     11.104,32

1.158,77

1768,60

  20.

Elektros perdavimo įrenginiai A. Čaikausko ūkiui

Ignalinos r.,

Vosiulių k.

I-012025

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 1146 m

STP  I-520 100 kVA

0299-9425

      23.997,91

2.503,97

6231,40

  21.

Elektros perdavimo įrenginiai P. Pauliukėno ūkiui

Ignalinos r.,

Didžiasalio k.

I-012026

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 517 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 110 m

STP  Dž-912 25 kVA

transformatorius

0307-9435

      19.506,78

2.035,27

4537,19

  22.

Elektros perdavimo įrenginiai A. Žilėnienės ūkiui

Ignalinos r.,

Mikalinės k.

I-012027

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 270 m

0308-9437

    3.541,47

368,93

1429,75

  23.

Elektros perdavimo įrenginiai V. Kanišausko ūkiui

Ignalinos r.,

Žeimių k.

I-012028

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 771 m

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 35 m

0,4 kV EL 2xA-35, ilgis 54 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 7 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x50+70, ilgis 7 m

STP  K-405 25 kVA

transformatorius

0293-9420

    22.272,65

2.324,02

5545,45

  24.

Elektros perdavimo įrenginiai  V. Vaškevič ūkiui

Ignalinos r.,

Girdžiūnų k.

I-012029

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 453 m

0,4 kV EL 4xA-35, ilgis 78 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 7 m

STP  D-232 25 kVA

transformatorius

0313

    16.550,63

1.727,05

4123,97

  25.

Elektros perdavimo įrenginiai M. Dudėno ūkiui

Ignalinos r.,

Linkmenų k.

I-012030

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 1900 m

0,4 kV EL 8xA-35, ilgis 40 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x35+50, ilgis 15 m

STP  I-133 25 kVA

0311-9440

    27.049,06

3.032,48

9793,39

  26.

Elektros perdavimo įrenginiai E. Macedulskienės ūkiui

Ignalinos r.,

Čepkeliškės k.

I-012031

10 kV EL 3xAS-35, ilgis 550 m

0,4 kV kabelis AMKA 3x50+70, ilgis 850 m

STP  Dž-507 25 kVA

0291-9416

    27.071,36

2.979,40

8644,63

 

 

 

 

 

Iš viso

398.545,28

44.613,91

124.909,09

 

_____________________

 

Į pradžią