Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-129 2017-09-13
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                    Projektas Nr. SP- 129

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO APGYVENDINTI ASMENĮ NAUJOJO DAUGĖLIŠKIO VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

  

2017 m. rugsėjo     d. Nr.

Ignalina


 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A1-68 „Dėl Bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“, 14.3 papunkčiu, Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų nuostatų, patvirtintų Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T-157 „Dėl naujos redakcijos Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“, 28.3 papunkčiu, atsižvelgdama į Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų 2017 m. rugsėjo 12 d. raštą  Nr. S-77 „Dėl leidimo asmeniui gyventi Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                   Sutikti apgyvendinti Rūtą Jasinskaitę Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

                   Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos   Respublikos   administracinių   ginčų   komisijų   įstatymo  nustatyta  tvarka,  Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                   

Savivaldybės meras                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

DĖL SUTIKIMO APGYVENDINTI ASMENĮ NAUJOJO DAUGĖLIŠKIO VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

 

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus  vedėjo pavaduotoja Irena Matešienė

3.       

Sprendimo projekto pranešėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Natalija Truchina

4.       

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų (toliau - Globos namai) nuostatų 28.3 papunktyje nurodyta, kad Globos namuose gali būti apgyvendintas besimokantis ar studijuojantis buvęs globos namų globotinis (jo prašymu ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sutikimu), jo mokymosi ar studijų atostogų metu, jei tai nepažeidžia globos namuose gyvenančių vaikų interesų.  Šiuo sprendimu siūloma sutikti, kad būtų apgyvendinta Rūtą Jasinkaitė mokymosi ar studijų atostogų metu Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

5.       

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

-

 

6.       

Vykdytojai, įvykdymo terminai

Vykdytojas   Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

7.       

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius, 1 egz.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai, 1 egz.

8.       

Aiškinamojo rašto priedai

1. Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų 2017 m. rugsėjo 12 d. raštas  Nr. S-77 „Dėl leidimo asmeniui gyventi Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose“, 2 lapai.

 

 

 

 

                                         __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią