Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-160 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas Nr.SP-160 nuasm.

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI ASMENS IŠLAIKYMĄ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE

  

2019 m. liepos        d. Nr.

Ignalina


 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A1-68 „Dėl Bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“ (2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A1-80 redakcija), 14.2 papunkčiu, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro nuostatų, patvirtintų Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Biudžetinės įstaigos Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašo ir Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo“, 26.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro 2019 m. birželio 10 d. raštą  Nr. 7-129 „Dėl išlaikymo pratęsimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                   Sutikti pratęsti (nuasmeninta) išlaikymą Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre iki 2020 m. liepos 15 d.

                   Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                   

Savivaldybės meras                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Projekto rengėja Irena Matešienė

 

 

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI ASMENS IŠLAIKYMĄ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE

 

2.      

Sprendimo projekto rengėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus  vedėjo pavaduotoja Irena Matešienė

3.      

Sprendimo projekto pranešėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus  vedėjo pavaduotoja Irena Matešienė

4.      

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro (toliau – centras) nuostatų 26.2 papunktyje nurodyta, kad centre gali būti apgyvendinamas globos namų auklėtinis, kuriam suėjo 18 metų, kai išlaikymas (jo prašymu ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sutikimu) centre yra pratęstas, iki jis baigs pagrindinio ar bendrojo lavinimo programą, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas. Šiuo sprendimu siūloma sutikti pratęsti (nuasmeninta) išlaikymą Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre iki 2020 liepos 15 d.

5.      

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

-

 

6.      

Vykdytojai, įvykdymo terminai

Vykdytojas    Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

7.      

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius, 1 egz.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centas, 1 egz.

8.      

Aiškinamojo rašto priedai

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro 2019 m. birželio 10 d. raštas  Nr. 7-129, 2 lapai.

 

 

 

______________________________

Į pradžią