Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-161 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas Nr. SP-161 nuasm.

 
 

 


 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

2019 m. liepos       d. Nr. T-

Ignalina

 

 

                    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, atsižvelgdama į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo, sudaryto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ (2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-170 redakcija), 1 dalies 15 punktą, uždarosios akcinės bendrovės „STIVVF“ 2019 m. gegužės 14 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. 19051288, Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos 2019 m. birželio 27  d. protokolą Nr. V14-18, 2018 m. lapkričio 6 d. ir 2019 m. birželio 19 d. (nuasmeninta) prašymus, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                   1. Parduoti  (nuasmeninta) Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trijų kambarių 70,72 kv. m bendro ploto butą su rūsiu (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. (nuasmeninta), esantį (nuasmeninta), Ignalinos r. sav., už 22457,30 eurų (dvidešimt du tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt septynis eurus ir trisdešimt centų), iš jų 157,30 eurų (vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai ir trisdešimt centų) – už būsto vertės nustatymą.

                   2. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorę Jūratę Balinskienę, jos nesant – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Stasį Lunecką pasirašyti būsto su rūsiu pirkimo – pardavimo sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su 1 punkte nurodyto būsto pardavimu.

                  

                   Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams (Laisvės g. 62, LT-30117 Ignalina) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

Rengėja Laima Gudonienė

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo

2.      

Sprendimo projekto rengėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Gudonienė

3.

Sprendimo pranešėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Gudonienė

4.

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodami savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai išgyveno ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ (2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-170 redakcija) būstas su rūsiu, esantis (nuasmeninta), nuomininko prašymu įrašytas į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio pastatų sąrašą. Šio būsto nuomininkas (nuasmeninta) 2018 m. lapkričio 6 d. pateikė prašymą ir dokumetus dėl nuomojamo savivaldybės būsto su rūsiu pirkimo. (nuasmeninta) būstą su rūsiu nuomoja nuo 1999 m. spalio 29 d. Uždarosios akcinės bendrovės „STIVVF“ 2019 m. gegužės 14 d. turto vertinimo ataskaitoje Nr. 19051288  butas su rūsiu, esantis (nuasmeninta), įvertintas 22300 Eur.  Savivaldybės išlaidos, susijusios su parduodamo savivaldybės būsto su rūsiu vertės nustatymu, yra 157,30 Eur (šios išlaidos įeina į būsto pardavimo kainą). Visa parduodamo buto kaina – 22457,30 Eur. 2019 m. birželio 19 d. (nuasmeninta) pateikė prašymą pirkti būstą su rūsiu už nustatytą kainą – 22457,30 Eur. Savivaldybės būsto nuomininkas buvo informuotas apie galimybę kreiptis dėl investicijų, pakeitusių būsto vertę, įvertinimo. (Nuasmeninta) savivaldybės būsto būklės nepagerino, todėl dėl investicijų, pagerinusių būsto būklę, įvertinimo nesikreipė. Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisija  2019 m. birželio 27 d. posėdyje išnagrinėjo prašymą ir parduodamo buto dokumentus ir pasiūlė savivaldybės administracijos direktoriui rengti sprendimo projektą dėl būsto su rūsiu pardavimo. Savivaldybės tarybos sprendimo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktą ir 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą, t. y. minėtą būstą su rūsiu parduoti jo nuomininkui.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

Lėšos nereikalingos

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Laima Gudonienė

8.

Aiškinamojo rašto priedai

(Nuasmeninta) 2018 m. lapkričio 6 d. ir 2019 m. birželio 19 d. prašymai pirkti būstą su rūsiu už nustatytą būsto kainą, prašymo priedai, uždarosios akcinės bendrovės „STIVVF“ 2019 m. gegužės 14 d. turto vertinimo ataskaita Nr. 19051288 ir Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos posėdžio 2019 m. birželio 27 d. protokolas Nr. V14-18  yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

( Sprendimo projekto rengėjo parašas)

 

 

Į pradžią