Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-162 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                            Projektas Nr. SP-162

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos   d. Nr. T-

Ignalina


 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pavyzdiniais savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į delegavimo raštus, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją:

                   1.1. Mindaugas Survilas, viešosios įstaigos „Meikštų dvaras“ direktorius;

                   1.2. Edita Lapinskienė, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

                   1.3. Asta Laurinaitienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja);

1.4. Irena Matešienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja;

1.5. Gražina Mackonienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja;

                   1.6. Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;

                   1.7. Lina Vasiljevienė, viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;

                   1.8. Jūratė Pernavienė, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja;

1.9. Donatas Šemeklis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas;

1.10. Aistė Bučelė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.11. Viltė Daubaraitė, Ignalinos gimnazijos mokinė, Ignalinos rajono mokinių asociacijos narė.

2. Paskirti sprendimo 1 punkte nurodytos komisijos:

2.1. pirmininku – Mindaugą Survilą;                           

2.2. pirmininko pavaduotoja – Danguolę Vaitkevičienę;

2.3. sekretore – Editą Lapinskienę.

3. Patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiu galios Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-73 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėja Asta Laurinaitienė

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

 

 

2.      

Sprendimo projekto rengėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) Asta Laurinaitienė

3.      

Sprendimo projekto pranešėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) Asta Laurinaitienė

4.      

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Pavyzdiniuose savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“, nurodoma, kad savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (toliau vadinama – komisija) yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje. Komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu 3 metams. Komisija sudaroma iš savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų – ne mažiau kaip iš 10 narių. Komisijos nariai yra sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų, vaikų teisių apsaugos tarnybos, savivaldybės švietimo padalinių, policijos, nevyriausybinių organizacijų ar institucijos, galinčios atlikti narkotikų kontrolę, organizuoti gydymą, reabilitaciją, vykdyti narkomanijos prevenciją bendruomenėje, atstovai, taip pat kiti specialistai. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju savivaldybės taryba skiria asmenis, turinčius aukštąjį išsilavinimą ir administracinio darbo stažą. Taryba sudaro komisiją ir priima sprendimą dėl pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus kandidatūrų. Savivaldybės taryba įgalioja komisijos pirmininką pasirašyti raštus komisijos kompetencijos klausimais.

Sprendimo projektu siūloma sudaryti Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją, patvirtinti jos nuostatus ir paskirti komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Raštu buvo kreiptasi į Ignalinos rajono savivaldybės ir valstybės institucijas bei įstaigas dėl atstovų delegavimo.

5.      

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

6.      

Vykdytojai, įvykdymo terminai

7.      

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

8.      

Aiškinamojo rašto priedai

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 11 d. rašto Nr. R2-910-3.21 ,,Dėl atstovų delegavimo į Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją“ kopija, 1 lapas.

Viešosios įstaigos ,,Meikštų dvaras“ 2019 m. birželio 13 d. rašto Nr. 930 ,,Dėl atstovo delegavimo į Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją“ kopija, 1 lapas.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. birželio 6 d. rašto Nr. S-28 ,,Dėl atstovo delegavimo į Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją“ kopija, 1 lapas.

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos 2019 m. birželio 7 d. rašto Nr. SD-369 ,,Dėl atstovo delegavimo į Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją“ kopija, 1 lapas.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. liepos 1 d. rašto Nr. S-2120 ,,Dėl komisijos nario delegavimo į Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją“ kopija, 1 lapas.

Ignalinos rajono mokinių asociacijos 2019 m. birželio10 d. rašto Nr.13 ,,Dėl atstovo delegavimo į Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją“ kopija, 1 lapas.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato 2019 m. birželio 10 d. rašto Nr. 89-S-5272  ,,Dėl atstovų delegavimo į Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją“ kopija, 1 lapas.

 

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.

 

                                                                                            

 

                                                                                        _____________________

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            PATVIRTINTA

                                              Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2019 m. liepos    d.

                                                                                    sprendimu Nr. T-   

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                   1. Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (toliau – komisija) yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.

                   2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

                   3. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                   4. Pagrindinis komisijos uždavinys – vykdant valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.

                   5. Įgyvendindama savo pagrindinį uždavinį, komisija atlieka šias funkcijas:

                   5.1. Organizuoja Ignalinos rajono savivaldybės  ir valstybės institucijoms, įstaigoms pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais.

                   5.2. Analizuoja gaunamus iš suinteresuotų savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų statistikos duomenis apie psichotropinių medžiagų apyvartą ir kontrolę.

                   5.3. Vertina, kaip vykdomos narkotikų kontrolės, narkomanijos prevencijos priemonės gydymo, švietimo, socialinės rūpybos įstaigose, rūpinasi, kad sergantieji priklausomybe nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasveiktų ir integruotųsi į visuomenę.

                   5.4. Teikia informaciją ir pasiūlymus narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai.

                   5.5. Rengia narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos priemonių Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje planą, vykstančių procesų analizę, veiklos ataskaitą.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

                   6. Komisija turi teisę:

                   6.1. gauti informaciją iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolės klausimais, bendradarbiauti su jomis; 

                   6.2. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

                   6.3. teikti pasiūlymus, rekomendacijas, kaip gerinti narkotikų kontrolę, narkomanijos prevenciją ir reabilitaciją Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                   7. Komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu 3 metams.

                   8. Komisija sudaroma iš savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų – ne mažiau kaip iš 10 narių. Komisijos nariai yra sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų, vaiko teisių apsaugos tarnybos, savivaldybės švietimo padalinių, policijos, nevyriausybinių organizacijų ar institucijų, galinčių atlikti narkotikų kontrolę, organizuoti gydymą, reabilitaciją, vykdyti narkomanijos prevenciją bendruomenėje, atstovai, taip pat kiti specialistai.

                   9. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju savivaldybės taryba skiria asmenis, įgijusius aukštąjį išsilavinimą ir turinčius administracinio darbo patirties.

                   10. Komisijos pirmininkas:

                   10.1. organizuoja komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

                   10.2. pirmininkauja komisijos posėdžiuose;

                   10.3. gali pareikalauti savo vardu iš įstaigų ir organizacijų informacijos, susijusios su komisijos darbu;

                   10.4. informuoja savivaldybės tarybą apie narkotikų kontrolę, taip pat apie narkomanijos   prevenciją;

                   10.5. pasirašo raštus komisijos kompetencijos klausimais.

                   11. Jeigu komisijos pirmininko nėra, jo pareigas eina komisijos pirmininko pavaduotojas.

                   12. Komisijos nuostatus tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

                   13. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Ignalinos rajono savivaldybės tarybai.

                   14. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole.

                   15. Spręsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, komisijos nariai privalo laikytis medicinos etikos ir asmens medicininės paslapties konfidencialumo reikalavimų, socialinio darbo etikos, kitų principų, nežeminančių žmogaus orumo, ir bendrųjų etikos normų.

 

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią