Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-164 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas Nr.SP-164

 
 

 


IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO IGNALINOS R. DIDŽIASALIO „RYTO“ GIMNAZIJOS MODERNIZAVIMUI

 

2019 m. liepos     d. Nr. 

Ignalina


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Švietimo įstaigų modernizavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-320 „Dėl Švietimo įstaigų modernizavimo programos patvirtinimo“, 17 punktą, į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-733 „Dėl 2019 metų švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“ ir įgyvendindama Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-82 redakcija), Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos suvestinės priedo 1 lentelės „Ignalinos rajono savivaldybės infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos Nr. 5 tikslų, uždavinių, priemonių maksimalių asignavimų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė“ 1.1.2 priemonę, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Pritarti Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos modernizavimui.

2.   Skirti iš savivaldybės biudžeto lėšų Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos modernizavimui ne mažiau kaip 50 proc. valstybės skiriamų biudžeto lėšų.

3.   Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorę Jūratę Balinskienę, o jos nesant – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Stasį Lunecką pasirašyti finansavimo sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos modernizavimu.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto rengėjas Rytis Kajėnas

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl pritarimo Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos modernizavimui

 

2.      

Sprendimo rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Rytis Kajėnas

3.      

Sprendimo pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.      

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-733 „Dėl 2019 metų švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“ gavo 16 390 Eur finansavimą modernizavimui. Norint gauti šią lėšų sumą, būtina prisidėti prie darbų ne mažiau kaip 50 proc. skirtos paramos, t. y. skirti iš savivaldybės biudžeto 8 195 Eur.

Pasinaudojus parama, sumažės finansinė Ignalinos rajono savivaldybės adminsitarcijos našta tvarkant Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos pastatą. Modernizavus gimnaziją, būtų suremontuoti persirengimo kambariai su dušinėmis ir tualetais prie sporto salės pirmame ir antrame aukštuose.

Gimnazijos mokiniams bus užtikrintos sveikos ir saugios mokymosi ir ugdymosi sąlygos, kadangi numatomos remontuoti patalpos neatitinka higienos reikalavimų.

 

5.      

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

Apie 8 195 Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir apie 16 390 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų.

6.      

Vykdytojai, įvykdymo terminai

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, 2019 metai

7.      

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius

8.      

Aiškinamojo rašto priedai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-733 „Dėl 2019 metų švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“

 

                                                                                __________________________

                   (Sprendimo projekto rengėjo parašas)

Į pradžią