Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-165 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                    Projektas Nr. SP-165

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO NAUDOTI IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS HERBO ATVAIZDĄ

 

2019 m. liepos       d. Nr. T-

Ignalina


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 56 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Ignalinos rajono savivaldybės  simbolių tvirtinimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-72 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės simbolių tvirtinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos aerodromas“ 2019-06-25 prašymą Nr. KP-20190625-01 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės atributikos naudojimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Leisti UAB „Ignalinos aerodromas“ (kodas 304074531) naudoti Ignalinos rajono savivaldybės herbo atvaizdą reklamos tikslais, įpareigojant užtikrinti, kad savivaldybės simboliui nebus parodyta nepagarba.

                  

                   Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

  Savivaldybės meras

 

                                                                                              

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Laima Sidorenkienė

 


IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.      1.

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl leidimo naudoti Ignalinos rajono savivaldybės herbo atvaizdą

2.      2.

Sprendimo projekto rengėjas

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Sidorenkienė

3.      3.

Pranešėjas

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Vilius Gasiukevičius

4.     

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Ignalinos rajono savivaldybė gavo  UAB „Ignalinos aerodromas“ 2019-06-25 raštą Nr. KP-20190625-01 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės atributikos naudojimo“.   

Sprendimo projekto tikslasleisti UAB „Ignalinos aerodromasnaudoti Ignalinos rajono savivaldybės herbą.    

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 56 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės turi savo atributiką, kurios naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas. Lietuvos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad savivaldybės herbas yra savivaldybės nematerialusis turtas. Kiti asmenys gali naudoti tik savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai herbas ar jo atvaizdas naudojami leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse. Pažymėtina, kad Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-72 patvirtino Ignalinos rajono savivaldybės simbolių tvirtinimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kuriame nustatė, kad leidimą naudoti (gaminti) savivaldybės simbolius kitoms įmonėms, įstaigoms ir asmenims komerciniais bei reklamos tikslais (išskyrus atvejus, nurodytus šiame apraše) duoda (priima sprendimą) savivaldybės taryba (9 punktas).

5.     

Lėšų poreikis ir šaltiniai

-

6.     

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.     

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui,

savivaldybės tarybos sekretoriui

8.     

Aiškinamojo rašto priedai

UAB „Ignalinos aerodromas“ 2019-06-25 raštas Nr. KP-20190625-01 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės atributikos naudojimo“.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              __________________________                                                                                                                                                                (Sprendimo projekto rengėjo parašas)

Į pradžią