Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-166 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                            Projektas Nr. SP-166

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos   d. Nr. T-

Ignalina

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsniu,  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-478 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-52  redakcija), 15 punktu, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės  meras

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Asta Laurinaitienė

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

2.      

Sprendimo projekto rengėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Laurinaitienė

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos vyriausioji gydytoja Džiuginta Kajėnaitė

3.      

Sprendimo projekto pranešėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus  vyriausioji specialistė Asta Laurinaitienė

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono  poliklinikos vyriausioji gydytoja Džiuginta Kajėnaitė

4.      

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Vietos savivaldos įstatyme nurodyta, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija yra viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nurodyta, kad savivaldybės taryba prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas (už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras). Savivaldybės tarybos darbo plane numatytais terminais arba atskiro posėdžio darbotvarkėje savivaldybės taryba išklauso viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų ataskaitas ir priima dėl jų sprendimus. Savivaldybės tarybos nariai gali teikti pasiūlymus dėl savivaldybės viešųjų įstaigų veiklos patikrinimo. Sprendimo projektu siūloma pritarti viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos 2018 m. veiklos ataskaitai ir patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.

5.      

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

 

 

6.      

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.      

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika, 1 egz.

8.      

Aiškinamojo rašto priedai

Nuoroda į veiklos ataskaitą ir finansinių dokumentų rinkinį

http://195.182.92.232/tp/AT2019-1.zip 

 

                                                                                                                                 _________________________________

                                                                                     

Į pradžią