Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-167 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas Nr. SP-167

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos     d. Nr. T-

Ignalina

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 patvirtinto Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 4 ir 18 punktais Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-478 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-52  redakcija), 15 punktu, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės  meras

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Asta Laurinaitienė

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl pritarimo Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

2.      

Sprendimo projekto rengėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Laurinaitienė

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Edita Lapinskienė

3.      

Sprendimo projekto pranešėjas

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus  vyriausioji specialistė Asta Laurinaitienė

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Edita Lapinskienė

4.      

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Vietos savivaldos įstatyme nurodyta, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra biudžetinių įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija yra biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nurodyta, kad savivaldybės taryba prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas (už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras). Savivaldybės tarybos darbo plane numatytais terminais arba atskiro posėdžio darbotvarkėje savivaldybės taryba išklauso biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitas ir priima dėl jų sprendimus. Sprendimo projektu siūloma pritarti Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitai ir patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.

5.      

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

 

 

6.      

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.      

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 1 egz.

8.      

Aiškinamojo rašto priedai

Nuoroda į veiklos ataskaitą ir finansinių dokumentų rinkinį

http://195.182.92.232/tp/AT2019-1.zip 

 

                                                                                                                                 _________________________________

                                                                                     

 

Į pradžią