Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-168 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                            Projektas Nr. SP-168

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos     d. Nr.

Ignalina

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 39 punktu, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 ,,Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas būti paskelbtas Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprendimo projekto rengėja

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Edita Rastenienė

                                          

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                      Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2019 m. liepos   d. sprendimu Nr. T-

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

       1. Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

                   2. Programa skirta intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė (toliau – savivaldybės įstaigos), taip pat savivaldybės kontroliuojamose ir valdomose įmonėse (toliau – savivaldybės įmonės). Programa siekiama aktyvinti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas kovos su korupcija priemones, plėtoti glaudų savivaldybės bendradarbiavimą su savivaldybės įstaigomis, savivaldybės įmonėmis, nevyriausybinėmis ar kitomis organizacijomis, fiziniais asmenimis, skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai.

       3. Programos strateginės kryptys yra:

       3.1. korupcijos prevencija;

       3.2. antikorupcinis švietimas.

                   4. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

       5. Programos nuostatos yra privalomos visoms savivaldybės įstaigoms ir savivaldybės įmonėms.

       6. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

7. Savivaldybės administracijoje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta Antikorupcijos komisija.

8. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendinta dauguma Ignalinos rajono savivaldybės 2015–2018 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-148 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2015–2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, priemonių. Svarbiausios priemonės:

8.1. Kiekvienų metų III ketvirtį buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. 2015 m. korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus statybą leidžiančių dokumentų išdavimo veiklos srityje. Analizuoti 2014-11-01–2015-11-01 laikotarpio duomenys. 2016 m. korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriuje administruojant piniginę paramą nepasiturinčioms šeimoms, mokant būsto šildymo išlaidų kompensacijas, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensavimo srityje. Analizuoti 2013-01-01–2016-11-01 laikotarpio duomenys. 2017 m. korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo ir saugaus eismo organizavimo srityje. Analizuoti 2015-01-01–2017-12-01 laikotarpio duomenys. 2018 m. korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo, kontrolės ir viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje organizavimo srityje. Analizuoti 2017-12-01–2018-12-01 laikotarpio duomenys. Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą išsiųsta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

8.2. Savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt skelbiamos viešųjų pirkimų sutartys.

8.3. Teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt  ir (ar) naudojant kitas informacijai skirtas priemones skelbta informacija apie numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus.

8.4. Savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt skelbiama informacija apie pradedamų rengti bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų procedūras ir planavimo proceso etapus.

8.5. Gyventojai skatinami naudotis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu ,,Elektroniniai valdžios vartai“ ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt teikiamomis savivaldybės administracinėmis paslaugomis.

8.6. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti teisės aktų vertinimo antikorupciniu požiūriu mokymai, taip pat mokymai viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, korupcijos prevencijos tematika, juose dalyvavo 25 darbuotojai.

 

III skyrius

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

                   9. Programos tikslai – sumažinti prielaidas pasireikšti korupcijai ir įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą savivaldybėje, savivaldybės įstaigose ir savivaldybės įmonėse.

       10. Programos uždaviniai:

       10.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, savivaldybės įstaigose ir savivaldybės įmonėse;

       10.2. nustatyti savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

     10.3. atlikti savivaldybės institucijų rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

       10.4. kreiptis dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas institucijoje, įstaigoje ar įmonėje, pateikimo;

        10.5. šviesti ir informuoti visuomenę;

       10.6. užtikrinti savivaldybės institucijų sprendimų priėmimo ir paslaugų teikimo viešumą ir skaidrumą;

       10.7. nustatyti savivaldybės administracijoje sritis, kuriose yra palankiausios sąlygos korupcijai atsirasti ir plisti;

       10.8. korupcijos prevencijos priemones vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.

       11. Korupcijos prevencijos srityje siektina atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.

       12. Programos vertinimo kriterijai:

       12.1. korupcijos prevencijos:

12.1.1. didėjančiu nepakantumu korupcijai;

12.1.2. įvykdytų ar neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

12.1.3. programos priemonių įgyvendinimui nustatytais terminais;

12.1.4. būtinų įvertinti antikorupciniu požiūriu teisės aktų projektų skaičiaus ir faktiškai įvertintų teisės aktų projektų skaičiaus santykiu;

12.1.5. privalomai tikrinti asmenų ir faktiškai tikrintų asmenų, priimant į pareigas, kai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas yra būtinas, skaičius;

       12.2. antikorupcinio švietimo:

12.2.1. renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi;

12.2.2. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

                   13. Pagrindiniu programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas savivaldybės institucijomis, savivaldybės įstaigomis, savivaldybės įmonėmis.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS,

ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

       14. Programą tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

       15. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios programos nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją yra atsakingas savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vedėjai, savivaldybės įstaigų, savivaldybės įmonių vadovai.

       16. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, įgyvendindamas savo funkcijas, atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą savivaldybės įstaigose.

       17. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), jame nurodomos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir vykdytojai.

       18. Programos priemonių įgyvendinimo plane nurodomi vykdytojai, atsakingi už minėtų programos priemonių įgyvendinimą. Tuo atveju, kai nurodomi keli numatomos priemonės vykdytojai, atsakingu vykdytoju laikomas tas, kuris nurodytas pirmas vykdytojų sąraše.

       19. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Antikorupcijos komisija, o įgyvendina savivaldybės administracija, savivaldybės įstaigų, savivaldybės įmonių vadovai ir jų įgalioti asmenys.

       20. Programos veiksmingumo stebėseną atlieka Antikorupcijos komisija.

       21. Už programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys programoje nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

      22. Programa vykdoma iš savivaldybės biudžeto asignavimų. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas. Savivaldybės įstaigos, įmonės programos vykdymą finansuoja iš savo lėšų.

       23. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas, programa gali būti keičiama, papildoma ir atnaujinama savivaldybės tarybos sprendimu.

       24. Savivaldybės institucijos, savivaldybės įstaigos, savivaldybės įmonės, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl naujo laikotarpio programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano.

       25. Įgyvendinant programą dalyvaujančios savivaldybės įstaigos, savivaldybės įmonės programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones įtraukia į savo veiklos planus ir juos paskelbia savo interneto svetainėse.

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

       26. Su patvirtinta programa supažindinami savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, savivaldybės administracijos direktoriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai, savivaldybės įstaigos, įmonės.

       27. Patvirtinta programa skelbiama Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

       28. Programa įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________

 

 


                                                          Ignalinos rajono savivaldybės korupcijos                                                       prevencijos 2019–2021 metų programos                                                          priedas

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019–2021 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės įgyvendinimo terminai

Priemonės tikslas ir laukiami rezultatai

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę savivaldybės administracijoje, savivaldybei pavaldžiose įstaigose. Išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė

Antikorupcijos komisija

Specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją savivaldybėje

 

Kiekvienų metų III ketvirtis

Savivaldybės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, skaičiaus mažėjimas

Parengta motyvuota išvada

2.

Vykdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo savivaldybės įstaigose ir įmonėse stebėseną

Specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją savivaldybėje

 

Kiekvienų metų III ketvirtis

Visos savivaldybės įstaigos ir įmonės pateikia korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas. Išvados atitinka tokio pobūdžio dokumentams keliamus reikalavimus

Savivaldybės įmonių pateiktų motyvuotų išvadų skaičius

3.

Atlikti patikrinimą dėl savivaldybės įstaigų ir įmonių korupcijos prevencijos programų ir priemonių planuose numatytų priemonių įgyvendinimo

Antikorupcijos komisija

Kiekvienų metų IV ketvirtis

Visos savivaldybės įstaigos ir įmonės turės parengtas ir patvirtintas korupcijos prevencijos programas ir priemonių įgyvendinimo planus

Savivaldybės įstaigų ir įmonių patvirtintų programų skaičius / priemonių planuose numatytų, įgyvendintų priemonių skaičius

4.

Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos klausimais

Antikorupcijos komisija

Specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją savivaldybėje

Nuolat

Korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimas

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos gauti raštai korupcijos prevencijos klausimais apsvarstyti Antikorupcijos komisijoje

5.

Skatinti gyventojus naudotis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu ,,Elektroniniai valdžios vartai“ ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.ignalina.lt. teikiamomis savivaldybės administracinėmis paslaugomis

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai

Nuolat

Gyventojų aptarnavimo kokybės gerėjimas, paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas

Internetu teikiamų paslaugų kokybės gerėjimas. Internetu teikiamų paslaugų skaičius

6.

Antikorupciniu požiūriu vertinti norminių teisės aktų projektus

Teisės aktų projektų rengėjai, Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Antikorupcijos komisija

Nuolat

Šalinamos prielaidos galimam korupcijos pasireiškimui, teisės aktai tampa skaidresni, gerėja jų kokybė

Antikorupciniu požiūriu įvertintų teisės aktų skaičius per vienerius metus

7.

Pagal kompetenciją tirti rašytinius skundus, pranešimus, kitą gautą informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimus

Antikorupcijos komisija

 

Gavus skundą, pranešimą ar kitą informaciją

Nustatomi korupcinio pobūdžio pažeidėjai ir šalinami pažeidimai, įgyvendinami teisinės atsakomybės neišvengiamumo principai

Gautų ir išnagrinėtų skundų skaičius

 

8.

Kreiptis  į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti savivaldybės administracijoje ar savivaldybės administracijai pavaldžiose įstaigose, kontroliuojamose ir valdomose įmonėse pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai

Prieš skiriant į pareigas

Įvertinamas asmens patikimumas ir mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė priimant į pareigas

 

 

 

Kreipimųsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą skaičius

9.

Teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės interneto svetainėje ir (ar) naudojant kitas informacijai skirtas priemones skelbti informaciją apie numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus

Savivaldybės administracijos specialistai, vykdantys viešuosius pirkimus

 

Nuolat

Užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas;  visuomenė informuota apie planuojamus ir įvykdytus pirkimus

Paskelbta informacija apie viešuosius pirkimus interneto svetainėje ir (ar) naudojant kitas informacijai skelbti skirtas priemones

10.

 Viešinti pirkimų sutartis savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt

 Savivaldybės administracijos specialistai, vykdantys viešuosius pirkimus

 

Nuolat

Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Sudaromų sutarčių skaičius

 

11.

Informuoti visuomenę apie Antikorupcijos komisijos veiklą savivaldybės interneto svetainės nuorodoje „Korupcijos prevencija“

Antikorupcijos komisija

Nuolat

Plačiau supažindinti gyventojus su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis

Paskelbtų posėdžių, jų darbotvarkių, posėdžių protokolų skaičius

12.

Teikti savivaldybei priklausančioms įmonėms, įstaigoms pasiūlymus ir metodinę informaciją korupcijos prevencijos klausimais

Specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją savivaldybėje

 

Esant būtinybei

Sistemingai įgyvendinti savivaldybės veiklos tikslus mažinant korupcijos pasireiškimo riziką

Korupcijos prevencijos klausimais pateiktos informacijos skaičius

13.

Kontroliuoti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų privačių interesų deklaracijų pateikimą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka

Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Savivaldybių įstaigų ir įmonių vadovai

Nuolat

Užkirsti kelią atsirasti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Bus išvengta privačių ir viešųjų interesų konflikto valstybinėje tarnyboje

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų nebuvimas

14.

Užtikrinti, kad administracijos interesantai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesį

Savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius

Kasmet

Gyventojai galės anonimiškai informuoti administraciją apie jų aptarnavimą

Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų santykis

15.

Vykdyti korupcijos prevencijai skirtą švietimą savivaldybės įstaigose, įmonėse

Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją savivaldybėje

2019–2021 m.

Ugdyti pilietiškumą ir nepakantumą korupcijai

Korupcijos prevencijai skirtų renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičius

 

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo

 

2.      

Sprendimo rengėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Edita Rastenienė

3.      

Sprendimo pranešėjas

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Enrikas Doviakovskis

4.      

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

 

Teikiamas sprendimo projektas, kuriuo siūloma patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programą.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje įtvirtinti korupcijos prevencijos tikslai ir uždaviniai, vienas iš jų – teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą. Įstatymo 5 straipsnio 2 punkte pažymėta, kad viena iš korupcijos prevencijos priemonių yra kovos su korupcija programa. Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodytais teisės aktais, t. y. šiuo Įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės kovos su korupcija programa), Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 ,,Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, bei kitais teisės aktais.

Tarybos sprendimo projekto tikslas ir uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo, Nacionalinės kovos su korupcija programos, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 ,,Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, nuostatas ir užtikrinti, kad Ignalinos rajono savivaldybėje būtų kryptingai ir veiksmingai vykdoma antikorupcinė politika bei numatyti priemones Ignalinos rajono savivaldybės korupcijos prevencijai įgyvendinti 2019–2021 metais.

Programos laikotarpis – 3 metai. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuriame detalizuojamos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonės, atsakingi vykdytojai, vykdymo laikotarpis, priemonių tikslai ir laukiami rezultatai bei įgyvendinimo vertinimo kriterijai.

2019 m. liepos 1 d. Ignalinos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdyje buvo svarstytas Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos projektas. Antikorupcijos komisija pritarė Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos projektui (Ignalinos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 m. liepos 1 d. posėdžio protokolas Nr-1 ).

5.      

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

-

6.      

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.      

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

 

8.      

Aiškinamojo rašto priedai

 

 

               ___________________________

               (Sprendimo projekto rengėjo parašas)

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas: DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Edita Rastenienė

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]: nėra

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]: nėra

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

X tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

X tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktas, Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Atitinka

X tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) 24, 27 p

Atitinka

X tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Programos IV skyrius

Programos IV skyrius

X tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Programos 6 p.

Programos 6 p.

X tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Programos 25, 27 p.

Programos 25, 27 p.

X tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Programos 21 p.

Programos 21 p.

X tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Programos 21 p.

Programos 21 p.

X tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

Nėra

X tenkina

□ netenkina

 

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Edita Rastenienė

 

Teisės akto projekto vertintojas:

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Truchina

 

(pareigos)    (vardas ir pavardė)

 

(pareigos)  (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

                                                           

 

(parašas)                  (data)

 

 (parašas)                 (data)

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.

Į pradžią