Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-169 2019-07-05
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                            Projektas Nr. SP-169 nuasm.

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS

 

2019 m. liepos        d. Nr. T-

Ignalina


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 49 ir 67 punktais, atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. liepos 4 d. raštą Nr. R2-1006-3.26 „Dėl teikimo savivaldybės tarybai pirkti socialinį būstą“ ir siekdama, kad būtų įgyvendinti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 29 d. sutartyje Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0004/R4-359 „Socialinio būsto fondo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“ prisiimti įsipareigojimai, Ignalinos  rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

                   1. Pirkti 43,97 kv. m dydžio dviejų kambarių butą (nuasmeninta), esantį  Ignalinos m., Švenčionių g. (nuasmeninta), už 14 900 (keturiolika tūkstančių devynis šimtus)  eurų socialinio būsto fondo plėtrai.

2. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorę Jūratę Balinskienę, o jos nesant – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Stasį Lunecką vykdyti socialinio būsto pirkimo procedūras ir pasirašyti pirkimo–pardavimo dokumentus.

 

                   Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys)Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjas Danutė Ropienė

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.      

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl  socialinio būsto fondo plėtros

 

2.      

Sprendimo projekto rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji  specialistė Danutė Ropienė

3.      

Sprendimo projekto pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.      

Problemos iškėlimas. (Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?) Tikslai ir uždaviniai

Ignalinos rajono savivaldybė vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0004/R4-359, projekto vertė – 431 079,82Eur, iš jų: ES lėšos – 366 417,84 Eur, savivaldybės lėšos – 64 661,98 Eur. Įgyvendinus projektą, bus nupirktas 21 butas. Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sprendimą dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo turi priimti savivaldybės taryba.

Vykdant pirkimo procedūras, buvo atliktas butą pasiūliusio kandidato individualus būsto vertinimas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Kandidatas buvo kviečiamas į galutines derybas ir  sutiko su turto vertintojų nustatyta buto rinkos verte. Socialinių būstų pirkimo komisija pasiūlė savivaldybės administracijos direktoriui socialinio būsto fondo plėtrai pirkti  butą (nuasmeninta), esantį Švenčionių g. (nuasmeninta) Ignalinos m., tam bus  panaudota 14 900 Eur, iš jų  apie 2 235 Eur – savivaldybės biudžeto lėšų. 2019-05-03 kredito dalis, tenkanti butui už atnaujinimo (modernizavimo) darbus, yra 4 694,78 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai 78 ct), kredito ir  atidėtų palūkanų likutis – 262,05 Eur (du šimtai šešiasdešimt du eurai 5 ct). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo projektas, kuriuo siūloma pirkti butą socialinio būsto fondo plėtrai.

5.      

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos.

6.      

Ryšys su respublikiniais ir savivaldybės teisės aktais

 

7.      

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

8.      

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius, Finansų valdymo ir  apskaitos skyrius.

9.      

Aiškinamojo rašto priedai

Socialinių būstų pirkimo komisijos posėdžio 2019 m. liepos 4 d. protokolas Nr. SB-34 yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriuje.

 

 

 

_____________________________

(Sprendimo projekto rengėjo parašas)

Į pradžią